Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Makine Tezgah ve Tesislerin Kontrol ve Deneyleri

Makine Tezgah ve Tesislerin Kontrol ve Deneyleri

 

 
1-Asansörün kontrolü:

Asansörler, yetkili teknik elemanlar tarafından belli periyotlarda kontrol edilecek ve kontrol belgesi düzenlenecektir.

2-Kaldırma araçlarının kontrolü:

Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek, çelik halatlar, zincirler, sapanlar, kasnaklar, frenler, otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman (Mak. Müh.) tarafından kontrol edilecek ve kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

3-Kazanların kontrolü:

Kazanlar(Her türlü kazan, sıcak su kazanı, buhar kazanı v.s.) imalatının bitiminde, montajı yapılıp kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik onarım ve revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri Hükümet veya Mahalli İdarelerce kabul edilen yetkili teknik elemanlar tarafından yaptırılarak sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

4-Vülkanızatör ve devülkanizatörlerin kontrolü:

Vülkanızatör ve Devülkanizatörler, üç ayı geçmemek üzere, periyodik olarak, yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol edilecek; kontrol sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

5-Basınçlı su ve hava tanklarının kontrolü:

Basınçlı su ve hava tankları belli periyotlarda muayeneleri yapılacak ve sonuçlar sicil defterine işlenecektir.

6-Basınçlı asit kaplarının kontrolü:

Basınçlı asit kapları, içindeki asit tamamen boşaltılıp, yıkandıktan ve kurulandıktan sonra kontrol edilecektir.

7-Akaryakıt tanklarının (SPG tanklarının ) kontrolü:

8-Basınçlı gaz tüplerinin kontrolü:

Basınçlı gaz tüplerini dolduran her firma, satışa çıkarmadan önce, uygun aralıklarla, belirli zamanlarda, tüp ve teferruatını muayene edecek veya ettirecek; hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi, hacim deneyi gibi deneyler yapacak veya yaptıracaktır. Bunlarla ilgili belgeleri satış ile birlikte alıcıya verecektir.

9-Asetilen tüplerinin kontrolü:

Asetilen tüpleri belirli periyotlarla aşağıda belirtilen muayene ve deneylere tabi tutulacaktır:

 •  Genel dış muayene,
 • Tüpün absorbsiyon malzemesi ile yeteri kadar dolu olup olmadığının kontrolü,
 • Tüpü absorbsiyon malzemesi ve asetonla beraber tartma,
 • Basınç deneyi(Bu deney ya 60 kg/cm2 basınçla su ile veya tüpte bulunan absorbsiyon malzemesinin boşaltılamadığı hallerde yine 60 kg/cm2 basınçlı aseton veya argon ile yapılacaktır)

10-Havalandırma tesisatının kontrolü:

Havalandırma tesisatları çok sık kirlenen, kanalları dolan ve kısa zamanda görev yapmaz duruma gelen tesisatlardır. Bu sebeple havalandırma tesisatının sık sık temizlenmesi ve bakımı gerekmektedir. Havalandırma tesisatları günlük ve haftalık bakımlardan başka, yetkili teknik elemanlar tarafından üç ayda bir kere kontrol edilmesi ve çalışır durumda olduğunun belgelenmesi gereklidir.

11-Marangoz makinelerinin kontrolü:

Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerinin, bağlantılarının en az ayda bir kere kontrol edilmesi gerekmektedir.

12-Basınçlı kaplardaki emniyet supaplarının kontrolü:

Emniyet supapları her vardiyada veya günde en az bir kere denenecektir.

13-Fırın ve ocakların kontrolü:

Fırın ve ocaklar malzemesi, yapısı ve teçhizatı bakımından fenne ve tekniğe uygun olacak, ateşlemeden önce bunların bağlantıları ve cihazları kontrol edilecektir.

14-Elektrikli el aletlerinin kontrolü:

Elektrikli el aletlerinin kullanılmasında, elektriğe çarpılma şeklinde ölümcül kazalara çok sık rastlanmaktadır. Bu sebeple elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili elemanlar tarafından özellikle, topraklama durumu, motorun kıvılcım durumu, fiş piriz sistemleri kontrol edilmelidir.

15-Tam yalıtılmış elektrik cihazlarının kontrolü:

Tam yalıtılmış elektrikli cihazların uygunluğu yetkili makamlar tarafından onaylandıktan sonra cihazın güvenli durumunu bozacak herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

16-Elektrik tesisatının(Aydınlatma dahil) kontrolü:

Par.Pat.Zar.ve Teh.İşler Tüz. Kapsamındaki İşyerindeki bütün elektrik tesisat(Aydınlatma tesisatı dahi) senede bir kere yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol ettirilerek uygun olduğuna dair belge alınması gereklidir.

17-Paratoner tesisatının kontrolü:

Paratoner her sene yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol edilerek, kontrol belgesi düzenlenmelidir.

18-Topraklama tesisatının kontrolü:

Bütün topraklama tesisatı (Statik elektrik topraklamaları dahil) her sene yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol edilmeli, kontrol değerleri belirtilerek bir rapor düzenlenmelidir.

19-Boru tesisatının kontrolü:

İşyerindeki boru tesisatının periyodik olarak kontrol edilerek, kusurlu, hatalı, aşınmış ve bozulmuş yerlerin değiştirilmesi gereklidir.

20-İçinde sıvı bulunan tank ve depoların kontrolü:

İçinde tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar en geç yılda bir defa kontrol edilecektir.

21-Taban ve asma kat döşemelerinin kontrolü:                                                                          

Taban ve asma katların döşemeleri, üzerine konacak malzemeye dayanıklı olmalı, metrekare hesabı ile taşıyabilecekleri azami ağırlık miktarı yetkili teknik elemanlar tarafından tespit edilmelidir. Azami yükten fazla yüklenmemelidir.

22-Kişisel koruyucuların kontrolü:

Kişisel koruyucular bakımlı olmalı, koruma özelliği devam etmelidir. Özellikle emniyet kemerlerinin, kesik veya kusurlu olup olmadığı, perçin ve dikişlerinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmeli, arızalar giderilmeli, kusurlar düzeltilmelidir.

EHLİYETLER:

 

1-Kazancı Belgesi,

 

Kazanların,  ehliyetli ve ehil kişiler tarafından işletilmesi gereklidir. Çünkü kazanların fenne ve tekniğe uygun işletilmemesi durumunda, çok büyük basınçlara ulaşması ve patlaması dolaysıyla büyük kazaların meydana gelme ihtimali mevcuttur.

 

Kazancılar,, genel manada kazanlarla ilgili gerekli bilgileri bilmelerinin yanında özellikle kullandıkları kazanlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

 

2-Patlayıcı Madde Ateşleme Belgesi,

 

Patlatıcı maddelerin kullanılması, bu konuda yetiştirilmiş ve yetkililer tarafından görevlendirilmiş Patlayıcı Madde Kullanma Yetki Belgesi olan ateşleyiciler tarafından yapılmalıdır.

3-İş Makinesi Operatör Belgesi

 

İş Makineleri, bu konuda yetiştirilmiş ehil operatörler tarafından yapılması gerekmektedir.

 

Bu konuda mevzuatta düzenlenmiş bir şekil veya prosedür bulunmamaktadır. Bu durum, İşverenin, çalıştırdığı kişiye, yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli eğitimi yapması mecburiyeti çerçevesinde düşünülmelidir. Bu durumda, İşveren, elemanını, yeterli bir kurstan geçirerek operatör belgesi verebilir ve işçisini operatör olarak çalıştırabilir.

 

4-G sınıfı ehliyeti

 

Trafiğe çıkacak iş makinelerini kullanacak kişilerin G sınıfı sürücü belgelerinin olması gereklidir.

 

5-Römork kullanma ehliyeti

 

Aracına römork takacak sürücülerin ise, aracına römork takarak sürebileceği hususunun ehliyetine işlenmesi gerekmektedir.

 

6-Bonservis,

 

Bonservis, bir kişinin, herhangi bir yerde, çalışmış olduğunu gösteren bil belgedir. Tek başına yeterlik belgesi veya operatör belgesi olarak düşünülmemelidir.

 

7-Ustalık Belgesi

 

Çıraklık yasasına göre verilen bil belgedir. Yaptığı işte ehil olduğunu gösterir.

 

8-Eğitici ustalık belgesi

 

Eğitici ustalık belgesi ise, ustanın işinde ehil olmasının yanında aynı zamanda yanına çırak alabileceğini, çırak yetiştirebileceğini gösteren bir belgedir.

 

9-İşe girişte iş güvenliği eğitimi,  işyerine ve işe adaptasyon:

 

İşyerlerinde, özellikle Ülkemizde, işçi sirkülasyonu çok fazladır. İşçilerin de büyük çoğunluğu tarladan gelmekte, sanayi ve fabrika tecrübesi bulunmamaktadır. Bu sebeple, işçiler işe alındıklarında, İşyerine ve işe adaptasyon eğitinin verilmesi çok önemlidir. Bu eğitimde ağırlıklı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları işlenmelidir. Bu şekilde , işyeri  ve iş acemiliğinden kaynaklanacak kazalara sebep olunmamalıdır.

 

Bu eğitimin belgelenmesi yetkililerin görmesi açısından önemli olduğu gibi, işçiler açısından da önemlidir. Çünkü işçilerin, kendilerine öğretilip, altına imzalarını attıkları tedbirlere uymakta daha gayretli oldukları, kendilerini daha sorumlu hissettikleri bilinen bir gerçektir.

 

İŞYERİNDE TUTULMASI GEREKLİ DEFTER VE KAYITLAR

 

1-İş Güvenliği Kurulu Defteri

 

İş sağlığı ve iş güvenliği Kurulu, işyerinde, iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında gerekli çalışmaları yapan, gerekli tedbirleri öneren, uygulatan, kontrol eden, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda en yetkili bir kuruldur. Bu kurulun çalışmalarının bir deftere işlenmesi gerekmektedir. İşte bu defter İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Defteridir.

 

Bu kurulun çalışmasında, İşyeri Hekiminin ve İş Güvenliği uzmanının lokomotif görevi görmeleri gerekmektedir. Çünkü İş sağlığı ve İş Güvenliği konusunda en çok bilgi sahibi olan kişiler bular olmalıdır.

 

Eğer iş güvenliği uzmanı, sadece iş güvenliğine bakan teknik bir kişi olmaz ise bu görevini yeterli olarak yerine getirmesi zorlaşmaktadır. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, hukuki ve teknik, sosyal ve ekonomik boyutu olan çok geniş bir konudur. Bu geniş konuyu, herhangi bir işe (Personel Müdürlüğüne veya İşletme Müdürlüğüne ilave olarak) ilave olarak yürütebilmek, kamil manada yürütebilmek mümkün değildir.

 

İş Güvenliği uzmanları, sadece bu işten sorumlu olmalı ve etkili ve yetkili şekilde yönetimin üst mercilerine bağlı olarak çalışmalıdır.

 

2-Yapı İş defteri

 

Yapı İş Defteri İnşaat işyerlerinde, inşaatın Fenni Sorumlusu tarafından tutulan bir defterdir. Bu deftere, işyerinde alınan emniyet ve sağlık tedbirleri yazılmalıdır.

 

Bu defterin birinci sayfası usulüne uygun olarak doldurulduktan sonra Çal.Sos.Güv.Bak.Bölge Müdürlüğü tarafından bütün sayfaları mühürlenerek tasdik edilir.

 

3-Fenni Nezaretçi Rapor Defteri

 

Fenni nezaretçinin yaptığı denetim neticelerini, önerilerini yazdığı  noterce onaylı bir defterdir.

 

4-Patlayıcı Madde Kayıt Defteri

 

Patlayıcı madde depolarında bulunan, patlayıcı madde giriş ve çıkışının yazıldığı ve sorumlularının belirtildiği bir defterdir.

 

 

5-Patlayıcı Maddelere İlişkin Yönerge:

 

Patlayıcı maddelerin taşınması, depolanmasına ilişkin, Fenni nezaretçi tarafından hazırlanan bir yönergedir. Bu Yönergede, tesis ve genel durum planları, nem bozulma ve donmaya karşı koruma, Tecrit, Havalandırma, patlama ve yangına karşı önlemler, yangın anında gaz ve dumanların boşaltılması ile ilgili hususlar belirtilir.

 

6-İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği:

 

Her işyerinde, iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından riskleri farklıdır. Bu sebeple işyerlerinde genel mevzuat hükümlerinden başka bazı kaidelerin getirilmesi, bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının görevlerinden biri de, İşyerinde uyulması gerekli sağlık ve güvenlik kaidelerinin bulunduğu bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği taslağı hazırlamak, bu taslağı İşverene sunup tasdik ettirdikten sonra (Yönetmelik haline geldikten sonra) işyerinde uygulanmasını sağlamaktır.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmelikleri, İşyerlerinde el kitapçığı şeklinde düzenlenmekte ve işçilere dağıtılarak, işçiler eğitilerek, bu yönetmeliğe uyulması sağlanmaktadır.

 

7-Taş ocağı Açık İşletme Yönergesi (M.T.O.H.T.M.363)

 

Bu Yönerge, Taş ocaklarında (Açık İşletmelerde) İşyerinin fenni nezaretçisi tarafından hazırlanan, İşyerinde emniyetli çalışma yapmaya yönelik olan,

 

 • Kademelere verilecek en çok yükseklik,
 • Güvenle çalışmaya olanak verecek kademe düzlüğü genişliği,
 • İşyerinin şartlarına göre kademelere verilmesi gereken şev derecesi
 • Lağım derinliği ve konulacak patlayıcı madde miktarı
 • Ateşleme sırasında makinelerin ve işçilerin güvenlikleri için alınacak tedbirler,
 • Makinelerin çalışma koşulları, yükleme boşaltma yerleri, manevra yerleri,
 • Patlayıcı madde doldurma sıkılama ve ateşleme sırasında güvenlik tedbirleri,
 • Çalışma yerine görevlilerden başkasının girmemesine yönelik önlemler,
 • Patlayıcı madde depolanması, taşınması ve patlatılmasına dair tedbirleri,  içeren bir yönergedir.

 

4-İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik Fişi

 

İşyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının neticesi durumunda bulunan , iş kazalarında , meslek hastalıklarında ve iş günü kayıplarındaki müspet gelişmeyi görebilmek için İşyerinde yapılan istatistik çalışmasıdır.

 

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *

 

 

ETİKETLER VE LEVHALAR

 

1-Asansör kabinlerinde azami yükü gösterir levha,

2-Vinçlerde azami yükü gösterir levha,

3-Ecza dolaplarının, kaç numaralı dolap olduğu ve içinde bulunan malzemelerin listesi,

4-Motopompların kontrol tarihlerini gösterir etiket,

5-Zımpara taşı tezgahında gözlüksüz çalışma yasağını belirten levha,

6-Basınçlı kaplar üzerinde etiket,

7-Kompresörler üzerinde etiket,

8-Kazanlar üzerindeki etiket,

8-Motorlu araçların ve römorkörlerin taşıyabilecekleri en fazla yük,

8-Par.Pat.Teh.ve Zar.Mad. bulunan kap ve ambalajların etiketleri,

9-Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol tarihleri,

10-Basınçlı gaz tüplerinin etiketleri,

11-Karpit bulunan kapların üzerine “Karpit Kuru Tutulacak” yazılı etiket,

12-Asetilen jeneratörünün üzerindeki etiket,

13-Muhtelif ikaz levhaları

İŞVERENLERİN BİLDİRİMLERİ VE İZİN TALEPLERİ

 

1-İşyeri bildirimi(İ.K.M.3)

2-İş Kazasının bildirimi(İ.K.M.73)

3-Kurma izni beyannamesi(İ.K.Geçici M.2)

4-İşletme belgesi alınması

5-Sağlık Kuralları Bakımından Günde Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerin bildirimi (İlgili Tüz.M.6)

6-Gece postalarında kadın işçi çalıştırma izni (İlgili Tüz.M.9)

7-Gece postalarında çalışan kadın işçilerin kimlikleri

8-Ağır ve Teh.İşl.Çal. İşçilerin kimlikleri

9-İşçi postalarının sayısı ve çalıştırılacak işçilerin bildirimi (Pos. Hal. İşçi Çal. Yür. İşl. Çal. İlş. Bazı Usul ve Kurallar Hak.Tüz.Md.2)

10-Postaların 15 günde bir değiştirilmesi izni,

11-Fazla çalışma yaptırılması izni (Fazla Çalışma Tüz.Mad.6)

12-Hazırlama tamamlama ve temizleme işlerinde çalışacak işçilerin, çalışma şartlarının bildirimi (Haz.Tam.Tem.İşl. Tüz.Mad.6)

13-Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hak. Tüzük kapsamında olan

14-İşyerlerinin bildirimi,

15-Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar:

 

YANGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLERLE İLGİLİ BELGELER

 

 1. İtfaiye teşkilatının aylık tatbikatları
 2. Yangın söndürme ekipleri ve eğitimi
 3. Alarm ve tahliye denemeleri
 4. Seyyar Yan.Sön.Cihz. Kontrolü
 5. Yangın hortumlarının kontrolü
 6. Motopompların kontrolü
 7. Yangın söndürme tüplerinin testi
 8. Ateş ve kıvılcım yasağını belirten levhalar

MAKİNA TEZGAH VE TESİSLERİN KONTROL VE DENEYLERİ

 

 1. Asansörlerin kontrolü
 2. Kaldırma araçlarının kontrolü
 3. Forkliftlerin kontrolü
 4. Kazanların testi ve kontrolü
 5. Basınçlı Kap. “        “
 6. Vünkanizatörlerin      “
 7. Basınçlı su ve hava tanklarının kontrolü
 8. Basınçlı asit tanklarının          “
 9. Akaryakıt tanklarının kontrolü
 10. SPG tanklarının         “
 11. Basınçlı gaz tüplerinin “
 12. Asetilen tüplerinin     “
 13. Havalandırma tesisatının kontrolü
 14. Marangoz makinelerinin kontrolü
 15. Emniyet supaplarının kontrolü
 16. Fırın ve ocakların kontrolü
 17. Elektrikli el aletlerinin kontrolü
 18. Tam yalıtılmış elektrik cihazlarının kontrolü
 19. Elektrik tesisatının kontrolü
 20. Topraklama tesisatının kontrolü
 21. Boru tesisatının kontrolü
 22. İçinde sıvı bulunan tank ve depoların kontrolü
 23. Taban ve asma katların kontrolü
 24. Kişisel koruyucuların kontrolü

EHLİYETLER

 1. Kazancı belgesi
 2. Patlayıcı madde ateşleme belgesi
 3. İş makinesi operatörü belgesi
 4. G sınıfı sürücü belgesi
 5. Römork kullanma belgesi
 6. Bonservis
 7. Ustalık belgesi
 8. Eğitici ustalık belgesi
 9. Yapılan eğitimlerle ilgili belgeler

 

İŞYERİNDE TUTULMASI GEREKLİ DEFTER VE KAYITLAR

 

 1. İş Güvenliği Kurulu defteri
 2. İş güvenliği içi yönetmeliği
 3. İş kazaları meslek hastalıkları istatistik fişi
 4. Yapı İş defteri
 5. Fenni nezaretçi defteri
 6. Patlayıcı madde kayıt defteri
 7. Patlatıcı maddeye ilişkin yönerge
 8. Taş ocağı açık işletme yönergesi

ETİKETLER VE LEVHALAR

 

 1. Asansör kabininde azami yükü gösteren levha
 2. Vinçlerde azami yükü gösteren levha
 3. Ecza dolabı malzeme listesi
 4. Motopompların kontrol levhası
 5. Seyyar Yangın Cihaz Kontrol kartı
 6. Gözlüksüz çalıma yasağı levhası
 7. Basınçlı kapların etiketleri
 8. Kompresörlerin etiketleri
 9. Kazanların etiketleri
 10. Araçların azami yük levhaları
 11. Par.Pat.Mad. kaplarının etiketleri
 12. Basınçlı gaz tüpleri etiketleri
 13. Karpit kuru tutulacak yazılı levha
 14. Asetilen jeneratörü etiketi
 15. Muhtelif ikaz levhaları

İŞVERENİN BİLDİRİMLERİ VE İZİN TALEPLERİ

 1. İşyeri bildirimi
 2. Kurma izni beyannamesi
 3. İşletme belgesi alınması
 4. İş kazası bildirimi
 5. 7,5 saat ve daha az çalışılması gerekli yerler ile ilgili bildirim
 6. Gece postalarında kadın işçi çalışma izni
 7. Gece postalarında çalışan kadın işçilerin kimlikleri
 8. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin kimlikleri
 9. İşçi postalarının sayısı ve çalışanların bildirimi
 10. Postaları 15 günden bir değiştirme izni
 11. Fazla çalışma yaptırma izni
 12. Hazırlama tamamlama ve temizleme işlerinde çalışacak işçilerin çalışma şartlarının bildirimi

 

ÖZET TABLO

 

SAĞLIKLA İLGİLİ RAPOR, KONTROL VE AŞILAR

 

 1. İşe giriş sağlık raporlar
 2. Periyodik sağlık kontrolleri
 3. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor
 4. Portör muayenesi
 5. Kurşun ile çalışan işçilerin sağlık kontrolleri
 6. Cıva    “      “         “      “      “
 7. Arsenik “      “         “      “      “
 8. Fosforlu bileşiklerle    “      “      “
 9. Kadmiyum, mağnezyum, kromlu bileşikle,
 10. berilyum alaşımları, benzen, anilin,
 11. nitro amin türevleri, halojenli
 12. hidrokarbonlar,  karbon sülfür ile
 13. çalışmalarda işçilerin muayenesi,

 

 1. Tozlu yerlerde çalışanların muayenesi
 2. Gürültülü yerde çalışanların muayenesi
 3. Titreşimli yerde çalışanların muayenesi
 4. Enfraruj ışınlarında çal. Göz muayenesi
 5. Nemli ve rutubetli yerlerde Çal.
 6. muayenesi
 7. Yüksek basınçta çalışanların muayenesi
 8. Radyoaktıf maddelerle Çal. Muayenesi
 9. Tetanos aşısı
 10. Brüselloz aşısı
 11. İçme suyu tahlili
 12. İşyeri toz ölçümleri
 13. Gürültü ölçümleri

 

SAĞLIK BİRİMİ İLE İLGİLİ BELGELER:

 

 1. İşyeri hekimi sözleşmesi
 2. İşyeri hekimi sertifikası
 3. Sağlık memuru, hemşire diploması
 4. İlk Yardım ve Kurt.Kursu belgesi
 5. Yıllık çalışama cetveli
 6. Yıllık çalışma raporu

 

YANGINA KARŞI ALINAN TED. İLGİLİ BELGELER:

 

 1. İtfaiye teşkilatının aylık tatbikatları
 2. Yangın söndürme ekipleri ve eğitimi
 3. Alarm ve tahliye denemeleri
 4. Seyyar Yan.Sön.Cihz. Kontrolü
 5. Yangın hortumlarının kontrolü
 6. Motopompların kontrolü
 7. Yangın söndürme tüplerinin testi
 8. Ateş ve kıvılcım yasağını belirten levhalar

 

MAKİNA TEZGAH VE TESİSLERİN KONT. VE DENEYLERİ    

 1. Asansörlerin kontrolü
 2. Kaldırma araçlarının kontrolü
 3. Forkliftlerin kontrolü
 4. Kazanların testi ve kontrolü
 5. Basınçlı Kap. “        “
 6. Vünkanizatörlerin      “
 7. Basınçlı su ve hava tanklarının kontrolü
 8. Basınçlı asit tanklarının          “
 9. Akaryakıt tanklarının kontrolü
 10. SPG tanklarının         “
 11. Basınçlı gaz tüplerinin “
 12. Asetilen tüplerinin     “
 13. Havalandırma tesisatının  kontrolü
 14. Marangoz makinelerinin kontrolü
 15. Emniyet supaplarının  kontrolü
 16. Fırın ve ocakların kontrolü
 17. Elektrikli el aletlerinin kontrolü
 18. Tam yalıtılmış elektrik cihazlarının kontrolü
 19. Elektrik tesisatının kontrolü
 20. Topraklama tesisatının kontrolü
 21. Boru tesisatının kontrolü
 22. İçinde sıvı bulunan tank ve depoların kontrolü
 23. Taban ve asma katların kontrolü
 24. Kişisel koruyucuların kontrolü

 

EHLİYETLER

 1. Kazancı belgesi
 2. Patlayıcı madde ateşleme belgesi
 3. İş makinası operatörü belgesi
 4. G sınıfı sürücü belgesi
 5. Römork kullanma belgesi
 6. Bonservis
 7. Ustalık belgesi
 8. Eğitici ustalık belgesi
 9. Yapılan eğitimlerle ilgili belgeler

 

İŞYERİNDE TUTULMASI GEREKLİ DEFTER VE KAYITLAR

 1. İş Güvenliği Kurulu defteri
 2. İş güvenliği içi yönetmeliği
 3. İş kazaları meslek hastalıkları istatistik
 4. fişi
 5. Yapı İş defteri
 6. Fenni nezaretçi defteri
 7. Patlayıcı madde kayıt defteri
 8. Patlatıcı maddeye ilişkin yönerge
 9. Taş ocağı açık işletme yönergesi

 

ETİKETLER VE LEVHALAR

 1. Asansör kabininde azami yükü gösteren levha
 2. Vinçlerde azami yükü gösteren levha
 3. Ecza dolabı malzeme listesi
 4. Motopompların kontrol levhası
 5. Seyyar Yan. Cihaz.Kontrol kartı
 6. Gözlüksüz çalıma yasağı levhası
 7. Basınçlı kapların etiketleri
 8. Kompresörlerin etiketleri
 9. Kazanların etiketleri
 10. Araçların azami yük levhaları
 11. Par.Pat.Mad. kaplarının etiketleri
 12. Basınçlı gaz tüpleri etiketleri
 13. Karpit kuru tutulacak yazılı levha
 14. Asetilen jeneratörü etiketi
 15. Muhtelif ikaz levhaları

 

İŞVERENİN BİLDİRİMLERİ VE İZİN TALEPLERİ

 1. İşyeri bildirimi
 2. Kurma izni beyannamesi
 3. İşletme belgesi alınması
 4. İş kazası bildirimi
 5. 7,5 saat ve daha az çalışılması gerekli
 6. yerler ile ilgili bildirim
 7. Gece postalarında kadın işçi çal.izni
 8. Gece postalarında çalışan kadın işçilerin kimlikleri
 9. Ağır ve teh.işl.çal.işçilerin kimlikleri
 10. İşçi postalarının sayısı ve çalışanların    bildirimi
 11. Postaları 15 günden bir değiştirme izni
 12. Fazla çalışma yaptırma izni
 13. Hazırlama tamamlama ve temizleme işlerinde çalışacak işçilerin çalışma şartlarınım  bildirimi
16 Ekim 2013
888 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1