Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Kimyasal Maddelerde Güvenlik

Kimyasal Maddelerde Güvenlik

 

EK:1 Mesleki Maruziyet Sınır Değerlerine ait tanımlar (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
 

EINECS       :     Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

CAS              :     Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. .

TWA  :                8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman       ağırlıklı ortalama.

STEL                 :      Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.

mg/m3                         :      20 OC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki  1 m3  havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

ppm                    :      1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

Ek – II  Biyolojik Sınır Değerler  Ve Sağlık Gözetimi Önlemleri (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)

 

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

 

Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsayacaktır.

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 μg Pb/100 ml kan.

Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır:

Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/mten fazla ise,

İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

 

Ek – III Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler İle Yapılması Yasaklanan İşler

 

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

 

Kimyasal Maddeler:

 

EINECS No ( )

CAS No ( )

Madde Adı

Yasak Uygulanmayacak

Limit Değer

202-080-4

91-59-8

2-naftilamin ve tuzları

% 0.1 (ağırlıkça)

202-177-1

92-67-1

4-aminodifenil ve tuzları

% 0.1 (ağırlıkça)

202-199-1

92-87-5

Benzidin ve tuzları

% 0.1 (ağırlıkça)

202-204-7

92-93-3

4-nitrodifenil

% 0.1 (ağırlıkça)

 

EK IV Kansorejen mutajen kimyasal maddelerle ilgili mesleki maruziyet sınır değerleri

 

Maddenin adı

 

EINECS(1)

 

CAS (2)

Sınır Değerler

 

Açıklama

mg / m3 (3)

ppm (4)

Benzen

200-753 -7

71-43-2

3.25 (5)

(5)

Deri (6)

Vinilklorür monomeri

200-831

75-01-4

7.77 (5)

(5)

—-

Sert ağaç tozları

——–

——–

5.0 (5) (7)

—-

—-

 

EK V RİSK DURUMLARI

Risk Risk İbaresinin Açık İfadesi      
İbaresi
R 1 Kuru halde patlayıcıdır.
R 2 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama

riski.

R 3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi

patlama riski.

R 4 Çok  hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.
R 5 Isıtma patlamaya neden olabilir.
R 6 Hava ile  temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır.
R 7 Yangına neden olabilir.
R 8 Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R 9 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.
R 10 Alevlenebilir.
R 11 Kolay alevlenebilir.
R 12 Çok kolay  alevlenebilir.

 

R 13 Çok kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz

 

R 14 Su ile şiddetli reaksiyon verir.
R 15 Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır.
R 16 Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
R 17

 

R 18

 

Havada kendiliğinden alevlenir.

 

Kullanımda alevlenen / patlayan hava – buhar karışımı oluşturabilir.

R 19 Patlayıcı peroksitler oluşabilir.
R 20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R 21 Cilt  ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R 23 Solunması halinde toksiktir.
R 24 Cilt ile temasında toksiktir.
R 25

 

R 26

 

Yutulması halinde toksiktir.

 

Solunması halinde çok toksiktir.

R 27 Cilt  ile temasında  çok toksiktir.
R 28 Yutulması halinde çok toksiktir.
R 29 Su ile temasında  toksik gaz çıkarır.
R 30 Kullanımı sırasında  kolay alevlenebilir.
R 31 Asitlerle temasında  toksik gaz çıkarır.
R 32

 

R 33

 

Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.

 

Toplam etkilerin tehlikesi.

R 34 Yanıklara neden olur.
R 35 Ciddi yanıklara neden olur.
R 36 Gözleri tahriş eder.
R 37 Solunum sistemini tahriş eder.
R 38

 

R 39

 

Cildi  tahriş eder.

 

Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi.

R 40 Kanserojen etki şüphesi – yetersiz  veri
R 41 Ciddi  göz hasarları tehlikesi.
R 42 Solunması halinde alerji yapabilir.

 

R 43 Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 44 Kapalı ortamda ısıtıldığında  patlama riski.
R 45 Kanser yapabilir.
R 46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.

 

R 47 Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.

 

R 48 Uzun süreli  maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 49 Solunması halinde  kansere neden olabilir.
R 50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
R 51 Sudaki organizmalar için  toksiktir.
R 52 Sudaki organizmalar için  zararlıdır.
R 53 Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 54 Flora için toksiktir.
R 55 Fauna için toksiktir.
R 56 Topraktaki organizmalar için toksiktir.
R 57 Arılar için toksiktir.
R 58 Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 59 Ozon tabakası için tehlikelidir.
R 60 Üremeyi olumsuz etkileyebilir.
R 61 Anne karnındaki  çocuğa zarar verebilir.
R 62

 

R 63

 

R 64

 

R 65

 

R 66

 

R 67

 

R 68

 

 

 

 

 

 

Üremeyi bozucu risk olasılığı.

 

Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı.

 

Emzirilen bebeklere zarar verebilir.

 

Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

 

Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

 

Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

 

Tedavisi  mümkün olmayan etki  riski

RİSK DURUMLARININ KOMBİNASYONU

 

 

Risk    Risk İbaresinin Açık İfadesi  İbaresi

 

R 14 /15 Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli

reaksiyon.

R 15/29 Su ile temasında  toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır.
R 20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa

zararlıdır.

R 21/22 Cilt  ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 23/24 Solunduğunda ve cilt  ile temasında  toksiktir.
R 23/25 Solunduğunda ve yutulduğunda  toksiktir.
R 23/24/25 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R 24/25 Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R 26/27

 

Solunduğunda ve cilt ile temasında çok  toksiktir.
R 26/28 Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir.
R 26/27/28 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
R 27/28 Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok  toksiktir.
R 36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
R 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R 36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 39/23 Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi

etkilenme tehlikesi.

R 39/24 Toksik: Cilt ile temasında tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi

etkilenme tehlikesi.

R 39/25 Toksik: Yutulduğunda tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi

etkilenme tehlikesi.

R 39/23/24 Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan

çok ciddi etkilenme tehlikesi.

 

R 39/23/25 Toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi  mümkün olmayan

çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/24/25 Toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan

çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/23/24/25 Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi

mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/26 Çok toksik: Solunduğunda tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi

etkilenme tehlikesi.

R 39/27 Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi  mümkün olmayan çok

ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/28 Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi

etkilenme tehlikesi.

R 39/26/27 Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün

olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/26/28 Çok toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün

olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/27/28 Çok toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün

olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39/26/27/28 Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda

tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

 

R 42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/21 Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/22 Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/20/21 Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi

hasar tehlikesi.

 

R 48/20/22

 

 

Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi

hasar tehlikesi.

 

R 48/21/22 Zararlı: Uzun süreli yutulması  ve cilt   ile teması halinde sağlığa

ciddi hasar tehlikesi.

R 48/20/21/22 Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde

sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48/23 Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/24 Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/25 Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa

ciddi hasar tehlikesi.

R 48/23/24 Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi

hasar tehlikesi.

R 48/23/25 Toksik: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi

hasar tehlikesi.

R 48/24/25 Toksik: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi

hasar tehlikesi.

R 48/23/24/25 Toksik: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde

sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 50/53 Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli

olumsuz etkilere neden olabilir.

R 51/53

 

 

R 52/53

 

 

 

Sudaki  organizmalar için toksik,  su ortamında uzun süreli

olumsuz etkilere neden olabilir.

 

Sudaki  organizmalar için zararlı,  su ortamında uzun süreli

olumsuz etkilere neden olabilir.

 

R 68/20 Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki  riski.
R 68/21 Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki  riski.
R 68/22

 

R 68/20/21

 

 

Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki  riski.

 

Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi  mümkün

olmayan etki  riski.

R 68/20/22

 

 

R 68/21/22

 

 

 

Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi  mümkün

olmayan etki  riski.

 

Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi  mümkün

olmayan etki  riski.

 

R 68/20/21/22 Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda ve yutulduğunda

Tedavisi mümkün olmayan etki  riski.

 

Ek VI  GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Güvenlik      Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi   İbaresi

 

S 1 Kilit altında muhafaza edin.
S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 3 Serin yerde muhafaza edin.
S 4 Yerleşim alanlarından uzak tutun.
S 5 ……. içinde muhafaza edin. ( Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir. )
S 6 ……. içinde muhafaza edin. (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir.)
S 7 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
S 8 Kabı kuru halde muhafaza edin.
S 9 Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
 

S10

 

S11

 

 

 

 

Nemli ortamda muhafaza ediniz.

 

Hava ile temastan sakınınız.

S 12 Kabı  kapalı  olarak muhafaza etmeyin.
S 13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 14 ……… ‘den uzak tutun ( Temasından sakınılması gerekenler üretici

tarafından belirlenir ).

S 15 Sıcaktan koruyun.
S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – sigara içmeyin.
S 17 Yanıcı maddelerden uzak tutun.
S 18 Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.
S 20 Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin.
S 21 Kullanım sırasında sigara içmeyin.
S 22 Tozlarını solumayın.
S 23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.  (Uygun ifadeler

üretici tarafından belirlenir.)

 

S 24 Cilt  ile temasından sakının.
S 25 Göz ile  temasından sakının.
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile  yıkayın ve doktora başvurun.
S 27 Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
S 28 Cilt ile temasında derhal bol …… ile iyice yıkayın. ( Uygun sıvı üretici

tarafından belirlenir. )

S 29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S 30 Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.

 

S31

 

 

Patlayan maddelerden koruyunuz.
S 33

 

S 34

 

Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.

 

Darbe ve sürtünmeden sakınınız.

S 35 Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S 36 Uygun koruyucu giysi giyin.
S 37 Uygun koruyucu eldiven takın.
S 38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
S 39 Koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 40 Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini …… ile temizleyin.

( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. )

S 41 Patlaması  ve/veya  yanması  halinde yayılan gazları solumayın.
S 42 Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı

( Uygun cihaz üretici tarafından belirlenir ) takın.

S 43 Alevlenmesi durumunda söndürmek için ……. kullanın. ( Uygun madde

üretici tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa kesinlikle su

kullanmayın. )

S 44 Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurunuz.(Mümkünse bu etiketi gösterin)
S 45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora

başvurun. ( Mümkünse bu etiketi gösterin.)

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 47 …… °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici

tarafından belirlenir. )

 

S 48 ……. ile nemlendirin ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. )
S 49 Sadece orjinal kabında muhafaza edin.
S 50 …….  ile karıştırmayın ( Üretici tarafından belirlenir.)
S 51 Sadece  iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S 52 Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayın.
S 53

 

 

S 54

 

 

Maruz  kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını

okuyun.

 

Atıksu arıtım tesisine deşarjdan önce kirlilik kontrol otoritelerinin görüşünü alınız.

 

S 55 Su ortamına/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyi teknolojileri kullanarak

ön işleme tabi tutunuz.

 

S 56 Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf

edin / ettirin.

S 57

 

 

S 58

 

 

Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap

kullanın.

 

Tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz.

S 59 Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye /

ithalatçıya / dağıtıcıya başvurun.

S 60 Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S 61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına /

Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

S 62

 

 

S 63

 

 

S 64

 


 

 

Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun,

kabı veya etiketi gösterin.

 

Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve

dinlenmesini sağlayın.

 

Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

 

GÜVENLİK TAVSİYELERİNİN KOMBİNASYONLARI

 

Güvenlik                  Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi İbaresi              

 

S  1/2  – Kilit altında  ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde

muhafaza edin.

S  3/7 Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza

edin.

S 3/9/14 Serin, iyi havalandırılan bir yerde …….. ‘den uzak tutarak

muhafaza edin. ( Temasından sakınılan madde üretici tarafından

belirlenir.)

 

S 3/9/14/49

 

 

Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde

…….. ‘den uzak tutarak muhafaza edin.  (Temasından sakınılan

madde  üretici tarafından belirlenir.)

S 3/9/49 Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde

muhafaza edin.

S 3/14 Serin bir yerde …….. ‘den uzak tutarak muhafaza edin.

(Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir.)

S 7/8 Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.
S 7/9 Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda

muhafaza edin.

S 7/47

 

 

Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C’yi aşmayan sıcaklıklarda

muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir.)

S 20/21 Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S 24/25

 

S 27/28

 

 

 

S 29/35

 

 

S 29/56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göz ve cilt ile temasından sakının.

 

Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve ……..

miktarda .… ile hemen yıkayın. (Uygun sıvı üretici tarafından

belirlenir.)

 

Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir

biçimde bertaraf edin.

 

Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya

özel atık toplama yelerinde bertaraf edin.

S 36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

 

S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu

gözlük / maske kullanın.

S 36/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük / maske

kullanın.

S 37/39 Çalışırken uygun  koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske

kullanın.

S 47/49

 

 

Sadece orjinal kabında ve …….. °C’yi aşmayan sıcaklıklarda

muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir. )

 

EK VIII  BİRBİRİ İLE TEMAS ETTİĞİNDE TEHLİKELİ BİR DURUM OLUŞTURABİLECEK  KİMYASAL MADDELER

Madde Adı Birbiri ile temas etmemesi gereken kimyasal maddeler
Asetilen Klor, brom, flor, bakır, gümüş, civa.
Aktif kömür Kalsiyum hipoklorür, oksitleyici maddeler
Alkali metaller Su, karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, karbon  dioksit, halojenler.
Amonyak Civa (Mesela manometredeki civa), klor, kalsiyum hipoklorür, iyot, brom, hidrojen florür
Amonyum nitrat Asitler, metal tozları, yanıcı sıvılar, klorat bileşikleri, nitratlar, kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı başka maddeler
– Anilin – Nitrik asit, hidrojen peroksit.
– Yanıcı Sıvılar – Amonyum nitrat, krom VI oksit, hidrojen peroksit, nitrik asit,

Sodyum peroksit, halojenler.

– Brom – Amonyak, asetilen, butadien, butan, metan, propan, hidrojen,

petrol benzini, benzen, metal tozları.

– Klor – Amonyak, asetilen, butadien, butan, metan, propan, hidrojen,

petrol benzini, benzen, metal tozları.

– Kloratlar – Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli

organik veya başka yanıcı maddeler.

– Krom (VI) Oksit – Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, petrol benzini, alkoller,

yanıcı sıvılar.

– Kumolhidroperoksit Siyanür – Organik ve anorganik asitler.
– Hidrojen, peroksit – Bakır, krom, demir, metaller ve metal tuzları, alkoller, aseton,

organik bileşikler, anilin, nitro metan, katı ve sıvı yanıcı

maddeler.

– Asetik Asit – Krom (VI) oksit, nitrik asit, alkoller, etilen glikol, perklorik asit,

peroksitler, permanganatlar.

– Flor – Ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
– Hidrojen Florür – Amonyak (Gaz veya çözelti halinde).
– İyot – Asetilen, Amonyak (Gaz veya çözelti halinde).
– Potasyum – Su, karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, karbon  dioksit,

halojenler.

– Potasyum Klorat – Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli

organik veya başka yanıcı maddeler.

– Potasyum Perklorat – Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli

organik veya başka yanıcı maddeler.

 

16 Ekim 2013
1.994 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1