Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar

İş Hijyeni Ölçümleri :

İş Hijyeni Ölçümleri, kavramı 20 Ağustos 2013 yılı 28741 sayılı Resmi Gazete’de İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yayımlandıktan sonra dilimizde kullanılmaya başlanmıştır.

İş hijyen ölçümleri hakkındaki yönetmelik yayımlanmadan önce, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ölçümler için ortam ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri, işyeri ölçümleri gibi terimler kullanılmıştır.

İş hijyen ölçümlerini ifade etmek için birden fazla terimin kullanılma nedeni; 4857 sayılı İş Kanunu ve iş kanununa dayalı çıkartılan yönetmelikler ve tebliğler, 11.01.1974 tarihinde yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gibi mevzuatlarda Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Gaz Ölçümü, Aydınlatma Ölçümü gibi ölçümler istenmekte. Ancak ilgili kanun ve mevzuatlar bu ölçümlerin, ortam ölçümlerini kim yapar? Ortam ölçümleri nasıl yapılır? Ortam ölçümleri hangi standartta göre yapılır? Ortam ölçüm sonuçları hangi standarda göre raporlandırılır? Ortam ölçümleri hangi özellikli cihazlarla yapılır? Ortam Ölçümleri hangi firmalar yapar? Sorularının cevaplarını vermemektedir.

 

gürültü ölçümü

Henüz adı İş Hijyen Ölçümleri olmayan Ortam Ölçümleri, İşyeri Ölçümleri yada İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri piyasada kontrol edilemeyen, ölçüm güvenirliliği ve doğruluğundan uzak bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan tüm ortam ölçümleri raporda imza, tarih ve hangi ölçüm olduğu yazması, Çalışma Bakanlığı denetimlerinde yeterli sayılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarda önemli yer tutan, çalışma ortamında kişisel maruziyet ölçümleri,  çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle mücadele için yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların  kontrol altına alınabilmesi ve yetkilendirmesi amacıyla, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır.

gürültü ölçümüİş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Yetkilendirilmesi;

İşyeri Ortam Ölçümleri konusunda, 20 Ağustos 2013 tarihinde  28741 sayılı Resmi Gazetede “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış, bu yönetmelikte artık tabirler değişmiş “İşyeri Ortam Ölçümleri” yerine “İş Hijyeni Ölçümleri” ifadesi kullanılmıştır.

İş Hijyen Ölçümleri yapabilmek için kurum veya kuruluşların ilk önce Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK),  TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardın şartlarına sağlayarak bu standarttan akredite olmaları yada başvuruları bulunması gerekmektedir.

24 Ocak 2017  Tarihinde  29958 sayılı Resmi Gazete “İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin MADDE 36 – (1) 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar yetki almak için başvurularını 24 Ocak 2017 tahindeki İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapacaktır.

İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar İSGÜM tarafından bu yönetmeliğe göre denetlenecektir.

İş Hijyeni Ölçümü

İş hijyeni ölçüm yetkisi alacak kurum veya kuruluşun, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardından TÜRKAK başvurusu var ise, İSGÜM “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, başvurusu olan firmaya “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Alanında Ön Yeterlilik İle Faaliyet Gösterme” yetkisi vermektedir. Ön yeterlik belgesi almış olan İş Hijyen Laboratuvarı bir yıl için Yeterlilik Belgesi alması gereklidir. Ön yeterlik belgesi almış olan İş Hijyen Laboratuvarı, bir yıl sonunda İş Hijyen Ölçümleri için yeterlik belgesi almamışsa alınan ön yeterlik belgesi iptal edilir. İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarının ön yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvar kurum yada kuruluşun, kurucu veya ortakları başka bir laboratuvar bünyesinde yer almaları halinde bu laboratuvarlar, ön yeterlik başvurusu yapamazlar veya İş Hijyen Ölçümleri için ön yeterlik belgesi varsa iptal edilir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlilik için, (TÜRKAK)  TS EN ISO/IEC 17025  Akreditasyon standardına göre TÜRKAK tarafından iş hijyeni ölçümleriyle ilgili en az bir metottan akredite olmuş ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin şartlarına göre İSGÜM denetimini başarıyla eksiksiz tamamlayan İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarına, başvurduğu parametrelerden “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Alanında Yeterlilik Belgesi” dört yıl geçerlilik süresiyle verilir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyeri çalışma ortamına yönelik yapılacak tüm iş hijyen ölçümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) den İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Yetkisi olan kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

İş Hijyeni Ölçümlerinde yetkili laboratuarlar dışında yapılan İş hijyeni ölçümleri  20 Ağustos 2013  Salı Resmi Gazetede yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 38 gereğince, 20 Ağustos 2015 tarihi itibariyle İSGÜM’den İş Hijyen Ölçümü alanından yeterlik alan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecektir. İSGÜM yeterlik belgesine sahip olmayan İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarların ölçüm yapması yasak olup, yaptırılan ölçümlerde geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda Başkent İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Ölçüm Merkezi olarak  04.11.2014 tarih 006 sayılı İSGÜM Yeterlik Belgesine sahip olup, iş hijyen ölçümlerinde tüm talepleri karşılamaktadır.

İş Hijyen Ölçümleri;

 1. Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Ölçümü
 2. İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Ölçümü
 3. Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 4. İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri Ölçümü
 5. Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 6. Havadaki Kurşun Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 7. Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 8. Havadaki Amonyak Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 9. Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 10. Havadaki Benzen Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 11. Havadaki Toluen Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 12. Havadaki Ksilen Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 13. Havadaki Hekzan Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 14. Havadaki Arsenik Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 15. Havadaki Civa Konsantrasyonu Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 16. Toz içerisindeki serbest silis analizi Ölçümü (kişisel ve işyeri ortamı)
 17. Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü
 18. Aydınlatma Ölçümü
 19. Termal Konfor Ölçümü
 20. Manyetik Alan Ölçümleri
 21. Radyasyon Ölçümleri
 22. Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ
Sıra No Parametre
1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
2 İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
3 Kişisel Gürültü Maruziyeti
4 İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
5 Kişisel Titreşim Maruziyeti
6 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
7 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
8 Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
9 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
10 Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
11 Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
12 Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
13 Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
14 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
15 Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
16 Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
17 Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
18 Aydınlatma
19 Termal Konfor
20 Manyetik Alan Ölçümleri
21 Radyasyon Ölçümleri
22 Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-12

LABORATUVAR DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No. İhlal Maddesi İhlal Adı Ceza Puanı
Laboratuvar ceza puanları
1 5. maddenin

5. fıkrasının (d) bendi

Yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtları, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmaması.

(her bir kayıt için)

10
2 6.maddenin 5.fıkrasının (a) bendi İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kurallarına ve çalışma talimatlarına uymaması (gerçekleşen her bir ihlal için) 10
3 6.maddenin 5.fıkrasının (b) bendi İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kullanılan hammaddeler,  çalışanlara ait sağlık gözetimi bilgileri, personel bilgileri gibi işyerine ait her türlü bilginin gizliliğinin sağlanmaması (gerçekleşen her bir ihlal için) 20
4 6.maddenin 6.fıkrası Bütün kalite yönetim sistemi kayıtlarının, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler göz önünde bulundurularak saklanmaması (her bir kayıt için) 10
5 8.maddenin 1.fıkrası Numune alma işleminin ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan metoda göre yapılmaması (Her bir numune için) 10
6 8.maddenin 2.fıkrası İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri yayınlanan veya yayınlanacak standartların dikkate alınmaması

 

50
7 8.maddenin 3.fıkrası Numune alma işlemi, ilgili madde için kullanılan metotta belirtilen şartlara göre yapılmaması. (Her bir numune için) 10
8 8.maddenin 3.fıkrası Numune alma süresi ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde düzenlenmemesi. (Her bir numune için) 10
9 8.maddenin 4.fıkrası Sonuçların değerlendirilmesine yönelik referans sürelere uyulmaması. (Sonuçların değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreçli referans süresi ise 15 dakikadır.) (Her bir iş hijyeni ölçüm, test veya analizi için)

 

10
10 8.maddenin 5.fıkrası İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazının veya pasif örnekleyicinin, çalışan kişinin üzerinde ve solunum bölgesinden numune alacak şekilde kullanılmaması. (Her bir numune için) 10
11 8.maddenin 6.fıkrası İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği noktanın sabit ölçüm noktası olarak alınmaması. (Her bir iş hijyeni ölçüm, test veya analizi için) 20
12 8.maddenin 7.fıkrası Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınmaması. (Her bir numune için) 10
13 9.maddenin 1.fıkrası Numune kabul ve kodlamadaki uygunsuzluklar (Her bir numune için) 10
14 9.maddenin 2.fıkrası Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanmaması. (Her bir numune için) 10
15 9.maddenin 3.fıkrası Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numunelerin analize alınması. (Her bir numune için) 10
16 10.maddenin 1.fıkrası Laboratuvar tarafından yapılan her bir işyerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere ait sonuçların, doğru, açık, kesin, tarafsız ve ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilmemesi. (Her bir rapor için) 30
17 10.maddenin 2.fıkrası Düzenlenen raporlarda, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardının şartlarına uyulmaması. (Her bir rapor için) 30
18 11.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi Laboratuvarda, en az 15 m2’lik ofis alanının bulunmaması 20
19 11.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi Laboratuvarda, en az 5 m2’lik numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümünün bulunmaması, (analiz yapan kurumlar için) 20
20 11.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi Laboratuvarda, tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda, sonuçların çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmeyecek en az 5 m2’lik ayrı bir tartım bölümünün bulunmaması 20
21 11.maddenin 1.fıkrasının (ç) bendi Laboratuvarda, enstrümantal analiz cihazlarında çalışılıyorsa her bir cihaz için en az 5 m2’lik bir alanın bulunmaması 20
22 11.maddenin 1.fıkrasının (d) bendi Kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az 6 m2’lik ayrı bir bölüm ve bu bölümde kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek gerekiyorsa havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir dolap bulunmaması 20
23 11.maddenin 2.fıkrası Laboratuvarın çalışma konularına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik etken analizlerinin deney sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileme ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde yapılmasını sağlayacak her bir deney için ayrı hizmet bölümlerinin bulunmaması 30
24 12.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, kimyasal özelliklerine göre tehlike oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilmemesi 30
25 12.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, bir depo veya uygun düzenlenmiş dolapların bulunmaması 30
26 12.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi Laboratuvarda acil çıkış kapılarının bulunmaması 20
27 12.maddenin 3.fıkrası Laboratuvara ait tıbbi atıklar ile ilgili işlemler, tıbbî ve tehlikeli atıklara ilişkin mevzuata uygun olarak yürütülmemesi 20
28 13.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi Hizmet yaptırdığı laboratuvarların listesini ve yapılan sözleşme örneğini Genel Müdürlüğe bildirmemesi 20
29 13.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi Hizmet yaptırılan laboratuvarlara ait yeterlik belgesi örneklerinin bulundurulmaması 20
30 13.maddenin 1.fıkrasının (ç) bendi Farklı laboratuvardan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti alıyor ise, hizmet verilmeye başlamadan önce, müşteriye konuya ilişkin yazılı bilgilendirme yapmaması 20
31 15.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi Laboratuvarda çalışan bütün personelin gerekli sağlık kontrollerini işe başlamadan önce veya çalışma süresi boyunca ilgili mevzuatın öngördüğü periyodlarda yaptırılmaması. 5
32 15.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi Laboratuvarda ve ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım veya diğer yardımcı malzemelerin verilmemesi veya kullanmalarının sağlanmaması. 10
33 15.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemler alınmaması. 10
34 15.maddenin 1.fıkrasının (ç) bendi Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerin yer aldığı ecza dolabı bulunmaması 10
35 15.maddenin 1.fıkrasının (d) bendi Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz banyoları ve acil vücut duşu bulunmaması 10
36 15.maddenin 1.fıkrasının (e) bendi Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda uygun havalandırma sistemi kurulmaması 20
37 15.maddenin 1.fıkrasının (f) bendi Olası laboratuvar kazaları ile ilgili alınacak tedbirleri içeren talimatların hazır bulundurulmaması 20
38 15.maddenin 1.fıkrasının (g) bendi Laboratuvarın uygun yerlerinde yangın söndürme tüpleri ile uyarı işaretlerin bulundurulmaması, 20
39 15.maddenin 1.fıkrasının (ğ) bendi Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi formlarının olmaması veya kolay ulaşılabilir yerde bulundurulmaması 20
40 16.maddenin 2.fıkrası Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği sonuçları Genel Müdürlüğe bildirmemesi.

(her bir sonuç için)

10
41 16.maddenin 3.fıkrası Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumun on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi 20
42 16.maddenin 4.fıkrası Laboratuvarın, katıldığı yeterlik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin sonuçlarını on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi 20
Parametreler ceza puanları
1 (Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (a) bendi Laboratuvar, kalite yönetim sistemini, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının doğruluğunu güvenceye alacak seviyede dökümante edilmemesi (gerçekleşen her bir deney için) 10
2 (Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (b) bendi Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilir ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmaması. (gerçekleşen her bir deney için) 10
3(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (c) bendi Laboratuvarın, talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için bir prosedür oluşturmaması veya bu prosedürün sürekliliğini sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için) 10
4(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (ç) bendi Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli hizmetleri, malzemelerin seçilmesi ve satın alınması için bir prosedüre sahip olmaması (gerçekleşen her bir deney için) 10
Alınan malzemelerin amaca uygunluğunun kontrol edilmemesi (gerçekleşen her bir deney için) 10
5(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (d) bendi Uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test veya analiz işlemleri için sorumlular ve yetkililer belirlenerek uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli bütün tedbirlerin alınmaması (gerçekleşen her bir deney için) 20
Raporlanan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarında herhangi bir hata tespit edildiğinde geriye yönelik düzeltmelerin yapılmaması (gerçekleşen her bir deney için) 30
6(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (e) bendi Laboratuvarın, deney personelinin ilgili deneyden yetkinliğini sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için) 30
Bu yetkinliğin sağlanması için deney metoduna uygun kriterler belirlenerek bir prosedür oluşturulmaması (gerçekleşen her bir deney için) 30
Deneye ait prosedüre göre yetki almamış personelin deneyi yapması (gerçekleşen her bir deney için) 100
7(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (f) bendi Deney personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri almamış olması. (gerçekleşen her bir deney için) 50
8(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (g) bendi Laboratuvar, kullandığı metoda uygun çalışmaması veya bu metodun bütün şartlarını yerine getirmemesi (gerçekleşen her bir deney için) 50
9(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (ğ) bendi Laboratuvarın, çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli şartların sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için) 40
Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında gerçekleşiyorsa, sonuçları etkileyebilecek ortam şartları değerlendirerek ve kayıt altına alınmaması 20
10(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (h) bendi Laboratuvarın, metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre şartlarının sonuçların kalitesini etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını izleyerek, kontrol ve kayıt etmemesi.(gerçekleşen her bir deney için) 20
11(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (ı) bendi Laboratuvarın, ölçüm belirsizliği tayini için prosedürlere sahip olmaması veya uygulamaması. (gerçekleşen her bir deney için) 20
Deneyin doğası gereği ölçüm belirsizliği hesaplanamıyorsa en azından bütün belirsizlik bileşenleri tanımlanmaya çalışılır (gerçekleşen her bir deney için) 20
12(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (j) bendi Kullanım sıklığına göre cihazların bakım ve kalibrasyon periyotları belirlenmemesi veya belirlenen periyotlara göre bakım ve kalibrasyonların yaptırılmaması veya kayıtlarının saklanmaması (gerçekleşen her bir deney için) 50
13(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (k) bendi Kalibrasyonlar  akredite kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır. Eğer ihtiyaç duyulan kalibrasyonları gerçekleştirecek akredite kuruluş yoksa, uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarında yapılmaması (cihazla gerçekleşen her bir deney için), 30
14(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (l) bendi Laboratuvarın, deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol prosedürlerine sahip olmaması. 50
Deneyin doğasına uygun olması halinde düzenli olarak sertifikalı referans malzemeler kullanılarak ve/veya ikincil referans malzemeleri kullanılarak iç kalite kontrolün yapılmaması. 50
15(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 4.fıkrasının (m) bendi Kalite kontrol verileri analiz edilmemesi veya önceden tanımlanmış olan kriterlerin dışında olduğu tespit edilmesi durumunda, problemi düzeltmek ve yanlış sonuçların elde edilmesini önlemek için planlanmış önlemlerin uygulanmaması.(gerçekleşen her bir deney için) 50
16(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir) 6.maddenin 6.fıkrası Bütün kalite yönetim sistemi kayıtları, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler göz önünde bulundurularak saklanılmaması (gerçekleşen her bir deney için) 20
           

 

 

 

 

 
İş Hijyeni ölçümü
iş hijyeni ölçümleri
İş hijyeni yönetmeliği
İş hijyeni nedir
İş hijyeni soruları
İş hijyeni ders notları
İş hijyeni ppt
İş hijyeni eğitimi
İş hijyeni eğitimini kimler verebilir
İş hijyeni laboratuvar yönetmeliği
İş hijyeni ölçümleri
İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik
İş hijyeni ölçüm laboratuvarı
İş hijyeni laboratuvarı
Ortam ölçümleri hakkında yönetmelik
İşyeri ortam ölçümleri periyodu
İş hijyeni nedir
İş hijyeni eğitimi
Ortam ölçümleri kaç yılda bir yapılır
İş hijyen laboratuvarı
Hijyen laboratuvarı yönetmeliği
İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik
İş hijyeni ölçüm laboratuvarı
İş hijyeni nedir
İş hijyeni eğitimi
İsgüm yetkili laboratuvarlar
09 Mayıs 2016
2.863 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1