Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Gezici Sağlık Hizmetleri

Gezici Sağlık Hizmetleri

Gezici sağlık taraması konusunda Sağlık Bakanlığı 15.01.2017 tarihinde yeni bir genelge yayımlamıştır. Mobil Sağlık Taraması konusunda Sağlık Bakanlığı ilk genelgeyi Gezici İSG Hizmetleri Konulu 20.04.2016 tarihinde yayımlamıştı. 

Mobil Sağlık Taraması konusunda ilk genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamada bir çok karışıklık ve farklı yorumlamalardan kaynaklı yanlışlıklar ortaya çıkmıştır. Mobil sağlık hizmetlerinin daha sağlıklı verilebilmesi ve uygulamadaki yanlışlıkların düzeltilmesi için 15.01.2017 tarihinde Gezici İSG Genelgesi ilgi tutularak yeni bir genelge yayımlanmıştır. 

Gezici İSG Hizmetleri konusundaki genelge metni aşağıda yer almaktadır.

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54567092-010.07.01 Konu : Gezici İSG Hizmetleri.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge.

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde çalışanların sağlık gözetiminin yapılmasını zorunlu kılmıştır. İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimine esas tetkikler gezici İSG araçlarıyla da sunulabilmektedir. Bu kapsamda Gezici İSG Hizmetlerini düzenlemek amacıyla Bakanlığımızca 2016/7 sayılı genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgenin yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, ayrıca illerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işlemlere esas olmak üzere açıklamalara gerek duyulmuştur. Bu çerçevede; Gezici İSG hizmetleri; İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim’leri (OSGB) ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birim’leri (İSGB) tarafından sunulan,Gezici İSG hizmetlerini yürütmek üzere; A-İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU İŞLEMLERİ OSGB/İSGB’ler;

1- Gezici İSG hizmeti yürütmek isteyen OSGB’ler, Genelgede belirtilen standartlardaki araç kullanım izin belgesi (Ek-1) almak için işveren imzalı dilekçe ile OSGB Yetki belgesinin bir örneğini, 2- Gezici İSG hizmeti yürütmek üzere mobil araç kullanmak isteyen İSGB’ler işveren imzalı dilekçe ile işyerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilme belgelerini, 3- Gezici İSG hizmetleri için mobil araçta yapılan iş ve işlemleri yürütmek üzere

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ed228627-aa8d-4f5c-8047-a55f899d52f1 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

________________________________________________________________________________________________________ _

Gezici Röntgen Sağlık Aracı

Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı Kat:2No:24 Mithatşa/Sıhhıye Bilgiiçin:YeterHicranACAR FaksNo: Unvan:HEMŞİRE e-Posta:[email protected]İnt.Adresi:5851502/1522 TelefonNo:

görevlendirilecek personelindiplomave/veya uzmanlık belgesinin onaylı örneği,OSGB veya İSGB’de görevlendirildiklerine dair sözleşme (işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli için İSG-KATİP sözleşmesi) ve bir adet vesikalık fotoğraf ile Genelgenin Ek-2’sinde yer alan çalışma belgelerini, 4- İzin belgesi almak üzere başvuru yapılan aracın; ruhsatı ve trafik muayene belgesi, röntgen hizmeti için kullanılacak aracın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilmiş lisans belgesi, araç içinde bulunan cihazların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bilgi bankasına kayıtlı olduğuna dair belge, amacına uygun tıbbi ve teknik donanım listesi gibi belgeler başvuruda bulunmalıdır. 5- Genelge eki Ek-1 ve Ek-2 deki belgelerin düzenlenmesi için gerekli ödemenin İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırılmış olduğuna dair belge, başvuru dosyasını bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.

B-BAŞVURU DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

1- Başvuru dosyasının teslim edildiği İl Sağlık Müdürlüğü, başvuru dosyasını inceler ve teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru sahibine eksiklikleri var ise eksikliklerini bildirir,dosyada eksik yok ise inceleme programına alınır. 2- Başvuru dosyasının teslim edildiği İl Sağlık Müdürlüğü, belirlediği bir yerde işyeri hekiminin de bulunduğu bir ekip ile aracı inceler. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde işyeri hekimi bulunmaması durumunda Müdürlük, Halk Sağlığı Müdürlüğünden işyeri hekimi görevlendirmesini isteyebilir. 3- Araç inceleme işlemlerinden sonra hazırlan tutanak, inceleme ekibinin imzası ile ilgili birime(başvuru dosyasını inceleyen birim) teslim edilir. 4- Aracın Genelge standartlarına uygun olmadığı inceleme ekibi tarafından tespit edilirse, ilgili birim tarafından başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi bildirilir, eksikliklerin giderilmesi durumunda başvuru sahibi tekrar başvuruyapabilir. 5- Aracın uygun bulunması halinde ilgili birim tarafından Ek-1 Gezici İSG Aracı İzin Belgesi ile Ek-2 Çalışma Belgelerini düzenlenerek başvuru sahibine teslim edilir. 6- İl Sağlık Müdürlüğü Gezici İSG hizmetleri için “Gezici İSG Aracı İzin Belgesi” düzenlediği kurumların listesini, her ayın son haftası ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne(İSGGM)bildirir.

Gezici Odyometri Sağlık Aracı İzin Belgesi

C-ARAÇLARDA YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER İÇİN ESASLAR

1- Röntgen için kullanılan araç, sadece bu hizmete tahsis edilecektir. Bu araçta başka iş ve işlem yapılmayacaktır. Diğer araçlar farklı bağlama yöntemleriyle bağlanmayacaktır (römorkvb.) 2- Temel/basit laboratuvar tetkikleri için numune almak üzere kullanılan Gezici İSG araçlarında tetkik yapılmayacaktır. Alınan numuneler Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış laboratuvarlara analiz edilmek üzere 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı ResmiGazetedeyayımlananTıbbiLaboratuvarlarYönetmeliğineuygunşekildetransfer edilecektir. 3- OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı”

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ed228627-aa8d-4f5c-8047-a55f899d52f1 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

________________________________________________________________________________________________________ _

Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı Kat:2No:24 Mithatşa/Sıhhıye Bilgi için:Yeter Hicran ACAR FaksNo: Unvan:HEMŞİRE e-Posta:[email protected] İnt. Adresi:5851502/1522 TelefonNo:

kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde Basit Hizmet Laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet laboratuvarı izni (Basit Hizmet Laboratuvarı Faaliyet Belgesi)verilmemektedir.)Tam İdrar Tetkiki, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri vb. bulunabilir.

  1. a) Mobil araçta, OSGB veya İSGB’lerde, sözleşme yapmış olduğu işyer(ler)inin çalışanları dışında olmamak kaydı ile, tarama amaçlı göz fonksiyonları ölçümü (uzak, yakın görme, derinlik algısı, phoria testleri, renk körlüğü testi vb.) yapılmasında bir sakınca yoktur. b) Mobil araçta,OSGBveyaİSGB’lerdeçalışanlarınişegirişveperiyodikmuayenelerinde EKG ile değerlendirme yapılabilir. c) Bu testler için de Genelgenin genel hükümlerine uyulmalı ve yapılacak iş ve işlemler listesine alınmalıdır. 4- OSGB, İSG hizmeti için; sözleşme yapmış olduğu işyer(ler)inin çalışanları dışında başka bir kişi, kurum ve kuruluşta veya farklı bir OSGB/İSGB’ de araçlarını kısmen dahi olsa kullanamaz/kullandıramaz. 5- İSGB’ler kendi işyer(ler)inin çalışanları dışında başka bir kişi, kurum ve kuruluşta veya farklı bir OSGB/İSGB’de araçlarını kısmen dahi olsa kullanamaz/kullandıramaz. 6- OSGB’ler aylık çalışma programlarını çalışmayı yürütecekleri ilin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirir. Programda; gidilecek işyeri, işyerinde çalışan sayısı, burada yapılacakişveişlemlerinlistesiileyapılacağıtarihbilgileribulunur.

Ç-DENETİME İLİŞKİN ESASLAR

1- İl Sağlık Müdürlükleri gezici İSG araçlarını program dâhilinde veya resen denetleyebilir. Bu denetimleri Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerçekleştirir. Denetim kapsamında, talep edilmesi durumunda Halk Sağlığı Müdürlüğü işyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli desteğinde bulunur. (İl Sağlık Müdürlükleri/İlHalkSağlığıMüdürlüğükoordineliolarakincelemeyapılması.) 2- Gezici İSG hizmetleri; İSG hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İzin Belgesi düzenlenen gezici İSG araçlarının başka kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kısmen veyatamamenkullanılmasınıntespitihalindeizinbelgeleriiptaledilir. 3- İl Sağlık Müdürlüklerince, ÇSGB (İSGGM) tarafından ilan edilerek, yetki belgesi iptal edilmiş olan OSGB’lerin, gezici İSG araçlarının izin belgesi iptal edilir. Yetki belgeleri, ÇSGB tarafından askıya alınan OSGB’lerin, gezici İSG araçları askı süresince kullanılamaz. 4- Gezici İSG hizmeti izin belgesi almadan, mobil araç kullandığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlara, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır. 5- Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde ileri seviyedeki diğer laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yapıldığının tespiti halinde 992 sayılı Kanun ile 3153 sayılı Kanunun hükümleri gereğince müeyyideler uygulanır. ÇSGB tarafından ruhsatlı olarak faaliyet

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ed228627-aa8d-4f5c-8047-a55f899d52f1 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

________________________________________________________________________________________________________ _

Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı Kat: 2 No:24 Mithatşa/Sıhhıye Bilgi için:Yeter Hicran ACAR FaksNo: Unvan:HEMŞİRE e-Posta:[email protected] İnt.Adresi: 5851502/1522 TelefonNo:

gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine uygulanacak müeyyidelerin de yine aynı Bakanlık tarafından uygulanmasıgerekmektedir. Bilgilerini ve gereğiniarz/ricaederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ Bakana. Genel Müdür

DAĞITIM: Gereği -81 İlValiliğine (İlSağlıkMüdürlüğü) -Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Bilgi: -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

15 Nisan 2017
1.602 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1