Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

Anasayfa » Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş için sağlık raporu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizden şahsen yapılan müracaatla verilmektedir. İşe giriş sağlık raporu için istenen tetkik ve tahlil sonuçları çalışabilir sağlık raporu ekinde verilmektedir. 

İşe giriş sağlık raporu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her türlü destek ve sorularınız için 0(0312) 213 13 50 /111 dahilinden müşteri temsilcimizle görüşme yapabilirsiniz.

İşe giriş sağlık raporu için çekilen PA Akciğer Grafisi Radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlandırılmakta ve orjinal görüntüsüyle DICOM formatında cd de teslim edilmektedir. Cd içerisindeki akciğer görüntüsü kesinlikle JPEG görüntü değildir. Çalışma bakanlığı ve İLO standartlarına göre DICOM formatı kabul edilmektedir. DICOM görüntüsünü açmak için cd içerisinde dicom viewer ile açılmaktadır. Hiç bir program yüklenmesine gereksinim olmadan dicom viewer üzerinden akciğer görüntüsü üzerinde kontrast ayarlanabilir, yakınlaştırma uzaklaştırma görüntü kalitesi bozulmadan yapılabilir. Ayrıca kalp büyüklüğü, veya nodül, kitle gibi oluşumların uzunluk ölçümleri alınabilir. 

Tüm yapılan test ve tetkiklerde Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri Testi, Kan ve İdrar tetkiklerinde olumsuz sonuç çıkması durumunda, işe başlanmasında risk teşkil ediyorsa ileri tetkik önerilir. İşe Giriş Sağlık Raporu uygun çıkmaz. İleri tetkik için gönderilen tüm sonuçlar çıktıktan sonra yeniden değerlendirmeye alınır. İşe Giriş Sağlık Raporu için tüm tetkik sonuçlarına göre kabul edilebilir risk içerinde yer alıyorsa çalışabilir sağlık raporu uygun verilir. Eğer kabul edilebilir risk içerisinde yer almıyorsa çalışabilir sağlık raporu uygun verilmez.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete ile 28553 nolu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

İşe Giriş Sağlık Raporu son olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince düzenlenmektedir. İşe giriş sağlık raporu düzenlenmesinde ve formunda, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin yer alan işe giriş sağlık raporu formunda ciddi bir değişiklik yapılmamıştır. İşe giriş ve periyodik muayene formunda bir kaç eklenti yapılarak devam etmektedir.

8 Şubat 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28553
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işler kapsamında olacağını,  kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş işçilerin hangi tip ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini belirtmiştir.
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği’nin (EK-I) ekinde belirtilen çizelgede yer alan işyerleri  ve işletmeler için uygulanmaktadır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğinin EK-II de belirtilen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu’ na uygun olarak alınmalıdır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler işe girişte, yönetmelikte (Ek-I) ağır ve tehlikeli işlere ait çizelgede belirtilen genç işçi (Gİ) ve kadın işçi (K) harfleriyle gösterilen yerlerde uygunluğu göz önünde tutulmalı, bu harflerin olduğu işlerde genç ve kadın işçiler çalıştırılmamalıdır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu verilirken ilk işe girişte çalıştırılacak işçilerin, işin niteliğine ve şarlarına bedenen sağlıklı, uygun ve dayanıklı olduğu tespit edilmelidir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe giriş / periyodik muayene formunda belirtilen Laboratuar Bulguları kısmında yer alan a) Biyolojik analizler, Kan- İdrar, b) Radyolojik analizler, c) Fizyolojik analizler – Odyometre – SFT, d) Psikolojik testler ve e) Diğer tetkik sonuçlarının doğrultusunda hekim tarafından verilmelidir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, 16 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış olan genç işçiler (Gİ)  için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir yenilenmelidir.

Yürütülen işin niteliği ve şartlarına göre kimyasal maddelerle çalışmalarda işçinin maruziyeti hesaplanarak, kullanılan kimyasalların özelliklerine göre işçiye yönelik özel kan ve idrar tetkikleri sonuçları göz ardı edilmemelidir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından laboratuar bulguları sonuçlarıyla birlikte verilebilir.
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu olmadan, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında yer alan işlerde, bir işçinin işe alınması ve bu işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin ilk işe girişlerinde ve periyodik muayenelerinde tespit edilen laboratuar bulgularıyla fiziki muayene sonuçları, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu’ na işlenerek raporun gizlilik ilkesinde işçinin özlük dosyasının kişisel sağlık bölümünde saklanmalıdır. İşveren veya yetkilisi Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince teftiş ve denetiminde istenildiğinde bu raporlar gösterilmek zorundadır.

İşyeri hekimi tarafından verilen Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

(*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 — (Değ. 23/10/ 2004-25622 S.R.G.)16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur

Sağlık Raporu

Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği  halinde o işyerine gönderilir.

Kadın İşçilerin Özel Günleri

Madde 6 – Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

Madde 9 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

Kapsam Belirleme

Madde 10 – EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

EK – I

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

   

Kadınların çalış-tırılabilecekleri işler

16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin çalıştırı-labilecekleri  işler

 

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

   
1

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit  maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve  her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

2

Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.

3

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir).

 

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

   
4

Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle  üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.

5

Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.

6

Metal  ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.

7

Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.

8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).
9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.
 

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

   
10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).
11

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı  ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.

12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.
13 Toprağın  pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari  malzeme işleri. K
14 Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. K
15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme  fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler. K
16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen   işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.
 

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

   
17

Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler.

18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.
19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.
20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). K
21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
22

Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).

23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).
24

Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir).

25 10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat  ve taşlama işleri.
26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.
27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. K
28

Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri.

 

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

   
29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler  ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.
30

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

K
 

YAPI İŞLERİ

   
31

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.  

 

33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.
34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.
35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve  doldurulma işleri.
 

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

   
36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.
37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.
38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir).
39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.
40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması  ve arz işleri.
41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.
42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.
43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.
44 Aktif  kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.
45

Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.

46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri).
47

Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler).

48

Parafinden eşya imaline ait işler.

K
49 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.
50 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.
51

Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri.

52 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.
53 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.
54 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.
55

Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

56 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.
57 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.
58

Uyuşturucu maddelerin imali işleri.

K
59 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz). K
60 Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile   bunlardan mamul maddelerin imali işleri.
61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.
62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. K
63 Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler. K
64

Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.

K
65 Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş  mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). K
66 Plastik maddelerin  şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc’nin imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz) K
  İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ     İLE İLGİLİ İŞLER    
67

Çırçır fabrikalarındaki işler.

K
68 Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri  ve harman, işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri. K
69 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri. K
70

Konfeksiyon ve triko imali işleri.

K
71 Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri. K
72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. K
73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. K  
74 Pamuk, yün ve sentetik elyaf  ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen  bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). K
75 Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri. K
76 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin  döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.  

 

77 Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri. K
78 Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri). K
  KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER    
79

Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.

K
80

Selüloz üretimi işleri.

K
81 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.
82 Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva ve kutu imali işleri. K
83

Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.

K
  GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER    
84 Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. K
85 Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda maddesi yapımı işleri. K
86

Maya üretim işleri.

K
87 Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek  üretimi işleri. K
88 Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri. K
89 Kahve ve  kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri. K
90

Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri.

K
91 Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler. K
92 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir).
93 Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma, çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler. K
94 Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler.
95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama,  doldurma  ve  taşıma işleri.
96 Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama ambalajlamaya ait işler. K
97 Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı, arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve mayalandırılması işleri. K
98

Maden suları ve sodalarının üretimi işleri.

K
 

TÜTÜN  SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

   
99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri.
100

İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

101 Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj işleri. K
 

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

   
102

Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.

103

Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.

104 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler.
 

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

   
105 Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
106 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
107 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
108 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
109 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.
110

Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler.

 

K
111

İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri.

K
112 Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık, frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K
  TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ    
113 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.
114

Hayvansal gübre işleri.

115 Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri. K
116 Tarım ilaçları kullanımı işleri
 

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

   
117 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.
 

HABERLEŞME

   
118 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.
 

ÇEŞİTLİ İŞLER

   
119 Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.
120

Sünger avcılığı işleri.

121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. K
122

İtfaiye işleri.

123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.
124 Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K
125

Kanalizasyon ve fosseptik işleri.

126

Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.

K
127

Paçavracılık ve üstüpücülük işleri.

K
128 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.
129 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler.
130 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo  aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü  cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler. K
131 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran  bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan  yerlerdeki her türlü işler. K
132 Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin yapılması işleri. K
133 Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri. K
134 Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri. K
135 Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham    maddesi imali ve benzeri) işleri. K
136

Hayvan tahniti işleri.

K
137 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. K
138

Tutkal, jelatin ve kola imali işleri.

K
139 Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.
140 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri. K
141 Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler. K
142

Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. K
144 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. K
145 Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri. K
146 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. K
147 Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi işleri. K
148

Her türlü siloculuk işleri.

K
149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler). K
150 Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam basım işleri. K
151

Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi).

K
152 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. K
153 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri. K
 

 

EK – II

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

 

 

   

Fotoğraf

İŞYERİNİN                                                                                                      

Sicil no:

Unvanı:

Adresi:

Tel ve faks:

İŞÇİNİN

Adı ve soyadı:

Cinsiyeti:

Eğitim durumu:

Medeni durumu:                                                 Çocuk sayısı:

Ev Adresi:

Tel:

Mesleği:

Yaptığı iş:

Çalıştığı bölüm:

Daha önce çalıştığı yerler:

İşkolu                                      Yaptığı iş                                                           Giriş-çıkış tarihi

1.

2.

3.

Özgeçmişi:

Kan grubu:

Konjenital/kronik hastalık:

Bağışıklama:

– Tetanoz:

– Hepatit:

– Diğer:

Soygeçmişi:

Anne                                     Baba                                     Kardeş                                  Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ:

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır                     Evet                       Tarih

– Balgamlı öksürük

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Çarpıntı

– Sırt ağrısı

– İshal veya kabızlık

 • Eklemlerde ağrı
 • Diğer (Belirtiniz)

2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır                     Evet                       Tarih

– Kalp hastalığı

– Şeker hastalığı

– Böbrek rahatsızlığı

– Sarılık

– Mide veya oniki parmak ülseri

– İşitme kaybı

– Görme bozukluğu

– Sinir sistemi hastalığı

– Deri hastalığı

 • Besin zehirlenmesi
 • Diğer (Belirtiniz)

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

Hayır                   Evet     ise tanı……………………………………………………………………….

4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

Hayır                     Evet     ise nedir……………………………………………………………………..

5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

Hayır                     Evet  ise nedir………………………………………………………………………..

6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

Hayır                     Evet  ise tanı………………………………………………………………………….

7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

Hayır                     Evet  ise nedir ve oranı…………………………………………………………..

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır                     Evet ise nedir……………………………………………………………………….

9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır

Bırakmış      ……….ay/yıl önce             ………….ay/yıl içmiş                   ………..adet/gün içmiş

Evet             ……….yıldır                      …………..adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır

Bırakmış         …………..yıl önce                  …………..yıl içmiş           …………….sıklıkla içmiş

Evet               ……………yıldır                       …………..sıklıkla

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

a) Duyu organları

– Göz

– Kulak-Burun-Boğaz

– Deri

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

c) Solunum sistemi muayenesi

d) Sindirim sistemi muayenesi

e) Ürogenital sistem muayenesi

f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

g) Nörolojik muayene

ğ) Psikiyatrik muayene

h) Diğer

 

-TA:          /       mm-Hg

-Nb:          / dk.

-Boy:                           Kilo:                               BMI:

LABORATUVAR BULGULARI:

a) Biyolojik analizler

– Kan

 

– İdrar

b) Radyolojik analizler

 

c) Fizyolojik analizler

– Odyometre

 

– SFT

 

d) Psikolojik testler

 

e) Diğer

 

 

 

KANAAT VE SONUÇ:

1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

 

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

 

                İMZA                                                                                  TARİH: …….. / ……… / ………………

 

 

işe giriş ve periyodik muayene formu indir.

 

PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)

işe giriş sağlık raporu

ilk işe giriş sağlık raporu

işe giriş sağlık raporu nerelerden alabilirim

işe giriş sağlık raporu nereden alabilirim

işe giriş sağlık raporu veren hastaneler

işe giriş sağlık raporu veren merkezler

işe giriş sağlık raporu osgb

işe giriş sağlık raporu ortak sağlık ve güvenlik birimleri

 • ağır ve tehlikeli işler

 • ağır ve tehlikeli işler raporu

 • ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği

 • ağır ve tehlikeli işler raporu nereden alınır

 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu

 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu formu

 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu nerden alınır

 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu veren hastaneler

 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu nerden alınır

 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu

 • ağır ve tehlikeli işler raporu geçerlilik süresi

 • ağır ve tehlikeli işler raporu süresi

 • ağır ve tehlikeli işler tüzüğü

 • sağlık taraması

 • akciğer filmi

 • akciğer grafisi

 • tozlu ortam

 • tozlu ortamlar

 • kaynak işlerinde sağlık raporu
 • tozlu ortamlarda sağlık raporu
 • gürültü
 • gürültülü işlere sağlık raporu
 • meslek hastalıkları
 • meslek hastalıklarında sağlık raporu
 • risk değerlendirmesi