Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İşe Giriş Sağlık Raporu

Anasayfa » İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu almak için Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimiz adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. İşe giriş sağlık raporu için gerekli olan tüm test ve tetkikler merkezimiz tarafında yapılmaktadır. 

Çalışabilir Sağlık Raporu için tüm tetkik ve tahlil sonuçları değerlendirilerek hazırlanmaktadır. Tüm sonuçların uygun veya kabul edilebilir aralıkta olması durumunda işe giriş sağlık raporu çalışabilir olarak düzenlenecektir. 

İşe giriş sağlık raporu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm destek ve sorularınız için 0(312) 213 13 50 /111 numaralı telefondan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

İşe giriş sağlık raporu için çekilen PA Akciğer Grafisi Radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.  Akciğer görüntüsü DICOM olarak cd de teslim edilir. Cd içerisindeki akciğer görüntüsü JPEG olarak Çalışma bakanlığı kabıl etmemektedir. Çalışma Bakanlığı ve İLO standartlarına göre DICOM formatında olması gerekmektedir. DICOM Akciğer Grafisi görüntüsünü açmak için cd içerisinde  yer alan dicom viewer çift tıklanması yeterlidir. Herhangi bir program yüklenmesine gerek olmadan akciğer görüntüsünde kontrast ayarları değiştirilebilir, negatife çevrilebilir, yakınlaştırma uzaklaştırma gibi tüm işlemler görüntü kalitesi bozulmadan yapılabilir. Kalp büyüklüğü, nodül veya kitle gibi oluşumların tüm ölçümleri alınabilir. 

İşe Giriş Sağlık Raporu kapsamında yapılan test, tetkik ve tahlillerde PA Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testleri, Odyometri Testi, Kan ve İdrar tahlil sonuçlarında negatif sonuç çıkması durumunda, ileri tetkik önerilebilir.

İleri tetkik için gönderilen sonuçlar ile ilk yapılan tetkik sonuçları tekrar değerlendirilerek İşe Giriş Sağlık Raporu düzenlenir.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete ile 28553 nolu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

İşe Giriş Sağlık Raporu son olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince düzenlenmektedir. İşe giriş sağlık raporu düzenlenmesinde ve formunda, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin yer alan işe giriş sağlık raporu formunda ciddi bir değişiklik yapılmamıştır. İşe giriş ve periyodik muayene formunda bir kaç eklenti yapılarak devam etmektedir.

8 Şubat 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28553
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

İşe giriş sağlık raporunu nereden alabilirim? Aile Hekimlerinden işe giriş sağlık raporu alabilir miyim? Aile Hekimleri İşe Giriş Sağlık Raporu verebilir mi? İşe giriş sağlık raporunu kim verir? İşe giriş sağlık raporunu nereden ve nasıl alınır? İşe giriş için sağlık raporu hastaneden alabilir miyim? Gibi sorular iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki yenilikler ve değişikliklerle bağlı olarak karışıklıklara neden olmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Formu

Sağlık raporundaki uygulama, daha önce 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak, 16.6.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği gereği, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu şeklinde hazırlanmaktaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ekinde Sağlık Raporu formunu hazırlamış, bu sağlık raporu formun ismini de “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II” olarak adlandırmıştır.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği  8 Şubat 2013 Cuma günü yayımlanan 28553 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış, Kaldırılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğiyle eki olan “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II” de yürürlükten kalkmıştır.

İşe Giriş Sağlık Raporu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 20 Temmuz 2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “Işe Giriş / Periyodik Muayene Formu” Ek -2 olarak Sağlık Raporu formu son haliyle düzenlenmiştir.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. Maddesi gereği işverenler işçilerine; “1- İşe girişlerinde, 2- İş değişikliğinde, 3- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişiler, işe sağlık yönünden uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmaları yasal değildir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, laboratuvar tahlilleri (akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri – işitme testi, Hemogram vb.) ile birlikte, hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekimi veya işyeri sağlık ve güvenlik birimi yada çalışacağı işyerinde isg-katipte bireysel ataması olan işyeri hekiminden sağlık raporu alınır. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılabilir, verilen kararlar kesindir.

6331 sayılı kanunun 15. Maddesi 4. Fıkrasında; “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.” İfadesi yer almaktadır.

11 Eylül 2014  Perşembe tarihli 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile, 10’dan az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bazı şartlarla kaldırıldı. Yeni düzenleme sonrasında 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri çalıştırma veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile sözleşme yapma zorunluluğu kaldırıldığından bu işyerlerinde çalışanlar için aile hekimleri işe giriş sağlık raporu verebilirler.

6552 sayılı torba yasa’nın 17. maddesi ile;
“MADDE 17- 6331 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

Benzer şekilde, 6552’nin 16. maddesi ile de;
“MADDE 16- 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ‘işyeri hekimi ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde’ ibaresi; bendin sonuna ‘Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler’ cümlesi eklenmiştir.”

İşe Giriş Sağlık Raporu için  Tahlilleri Nerede Yapılır?

Periyodik Sağlık Muayenesi için yapılacak (Röntgen Filmi) PA Akciğer Grafisi, İşitme Testi (Odyometri) Solunum Fonkiyon Testi (SFT) , Kan ve İdar Testleri Gezici Sağlık Araçlarında yapılabilir. Gezici Mobil Sağlık Üniteleri hakkında Sağlık Bakanlığı 29.04.2016 tarihli 54567092 sayılı Gezici İSG Hizmetleri Genlegesi yayımlayarak konuya açıklık getirmiştir.

İşe giriş ve periyodik muayenelerde işyeri hekiminin işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporu verirken doğru kanaat oluşturabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yaptırılması gereken sağlık tetkikleri;1. Biyolojik analizler ( Kan- İdrar), 2. Radyolojik analizler, 3. Fizyolojik analizler (Odyometre – SFT), 3.Psikolojik testler, Diğer olarak belirlenmiştir.

İşe Giriş Sağlık Raporu İdari Para Cezası

Çalışacak kişinin fiziki yeterliliğe ve sağlığa sahip olduğunu işe giriş sağlık muayenesi yapılarak işe giriş sağlık raporu düzenlenmelidir. İlk işe giriş muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılarak işe giriş sağlık raporu belge haline geritilmelidir. Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan nace koduna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş sağlık raporu olmadan işe başlanması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre yasal değildir ve işe başlatılamaz. İşe giriş sağlık raporu olmadan işe başlatılması durumunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 maddesi gereği Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları her bir çalışan için 1.301,00 TL idari para cezası uygulanır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu hem işe başlamadan önce çalışacak kişi için işe giriş sağlık raporu zorunlu, hem de çalışmaya devam edenler için çok tehlikeli iş yerlerinde  çalışanlar en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir periyodik muayeneden geçirilmesi ve periyodik sağlık raporlarının düzenlenmesi mecburidir. Periyodik sağlık raporunun zamanında düzenlenmemesi işverenleri 6331 sayılı İSG kanunun 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamaktan dolayı yine her bir çalışan için 1.301,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olacaktır. 10 çalışanı olan bir işyeri için sadece periyodik sağlık raporundan 10X1.301,00 TL den 13.010,00 TL ciddi bir idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Gezici İSG Sağlık Aracı

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi ile işe giriş Sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu verilirken yapılacak laboratuvar tetkiklerinin yapmaya kimin veya kurum ve kuruluşların yetkili olduğu , nerede ve nasıl yapılabileceği, yapılan periyodik sağlık tetkiklerinin denetimlerde kabul görüp görmeyeceği konularını ele almıştır.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesinden önce Sağlık Bakanlığı mevzuatlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından işçi sağlığı taramaları için; mobil sağlık hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri, gezici isg hizmetleri sağlık tetkiklerini yapmakla ilgili  yetkilendirmenin yapılabilmesi için herhangi bir yönetmelik bulunmamaktaydı. Sağlık bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir yönetmelik veya mevzuat olmadığı için, gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ya da mobil sağlık hizmetleri konusunda yetkilendirmenin mümkün olmayacağını belirterek müracaat dahi almamıştır. Sağlık Bakanlığı gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ya da mobil sağlık hizmetleri yerine, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik gereği yetki almış özel kurum veya kuruluşlardan yerinde hizmet alınması yönünde görüş bildirmiş ve yayımlamıştı.

Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB ) ve işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin (İSGB) Sağlık Bakanlığınca herhangi bir yetki ve ruhsatlandırılmasının bulunmadığını, OSGB ve İSGB tarafından yapılan PA Akciğer Grafi, Odyometri (İşitme Testi), Solunum Fonksiyon Testleri ile Kan ve İdrar tetkiklerinin yasal olmadığını belirtmiştir.

Çalışma Bakanlığı da Sağlık Bakanlığının bu yönde aldığı kararı OSGB lerde bulunan mobil sağlık araçları hakkında isg katip duyurusu olarak “12.08.2014 Gezici Sağlık Araçları Hakkında Sağlık Bakanlığı’nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmünce cezalandırılacağı” yönünde gerekli bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında kalan bu durum periyodik sağlık taramalarında mobil sağlık araçlarının veya gezici sağlık hizmetlerinin yada gezici isg hizmetlerinden faydalanamayan işverenleri zor durumda bırakmıştır.  Gezici sağlık araçlarının imkanlarından yoksun kalan işverenler çalışanların sağlık taramalarında iş gücü ve iş günü kaybına uğrayarak üretimin azalmasıyla zarara uğramaya başlamışlardır.

Bütün bu olumsuzluklar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.04.2016 tarihinde hazırlanan 54567092 sayılı Genelge ile, Gezici İSG Hizmetleri konusunda açıklık getirmiştir.

 Sağlık Bakanlığının Gezici İSG hizmetleri Genelgesinde yer alan en dikkat çekici konular;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerde, çalışma ortamındaki risklerden kaynaklı meslek hastalığı ve maruziyet hakkında laboratuvar tetkiklerinin yapılması zorunluluğu bulunduğunu, istenen laboratuvar tetkikleri; 05.11.2013 tarihli ve 2882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği ve işyeri hekimlerinin gerek gördüğü işyerlerinde PA Akciğer Grafisi,  endüstriyel tarama işitme testi (Odyometri), Solunum Fonksiyon Testleri (SFT), maruz kalınan kimyasal risklere istinaden laboratuvar tetkikleri  ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri  yer aldığı belirtilmiştir.

Gezici İSG Araçların Yetkilendirilmesi,

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesinde, Gezici İsg araçların yetkilendirmesi konusunda detaylar bulunmaktadır. Gezici Mobil Sağlık Aracı için model ve kaç yaş olacağı kabin ölçüleri gibi detaylar yer almaktadır.

İşe Giriş Muayene Formu İndirmek İçin işe giriş ve periyodik muayene formu

 

gezici-isg-hizmetleri-genelgesi

 

işe giriş için sağlık raporu ile ilgili aramalar, işe giriş için sağlık raporu nereden alınır, işe giriş için sağlık raporu örneği, işe giriş için sağlık raporu veren hastaneler, işe giriş için sağlık raporu aile hekiminden alınır mı, işe giriş için sağlık raporu ücreti, işe giriş için sağlık raporu geçerlilik süresi, işe giriş için sağlık raporu aile hekimi, işe giriş için sağlık raporu formu

işe giriş sağlık raporu nereden alınır, işe giriş sağlık raporu örneği, işe giriş sağlık raporu alınacak, merkezlerin listesi, işe giriş sağlık raporu ücreti, işe giriş sağlık raporu ek 2, işe giriş sağlık raporu aile hekimi, işe giriş sağlık raporu ücretini kim öder, işe giriş sağlık raporu neleri kapsar

işe giriş periyodik muayene formu, işe giriş periyodik muayene formu ek 2, işe giriş periyodik muayene formu örneği, işe giriş periyodik muayene formu 2015, işe giriş periyodik muayene formu örneği, işe giriş periyodik muayene formu nasıl doldurulur, işe giriş periyodik muayene formu 2016, işe giriş periyodik muayene formu ek 7, işe giriş periyodik muayene formu resmi gazete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

işe giriş periyodik muayene formu
işe giriş periyodik muayene formu ek 2
işe giriş periyodik muayene formu örneği 2014
işe giriş periyodik muayene formu 2015
işe giriş periyodik muayene formu örneği
işe giriş periyodik muayene formu nasıl doldurulur
işe giriş periyodik muayene formu 2014
işe giriş periyodik muayene formu ek 7
işe giriş periyodik muayene formu resmi gazete
işe giriş sağlık raporu nereden alınır
işe giriş sağlık raporu örneği
işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesi
işe giriş sağlık raporu ücreti
işe giriş sağlık raporu ek 2
işe giriş sağlık raporu aile hekimi
işe giriş sağlık raporu ücretini kim öder
işe giriş sağlık raporu neleri kapsar
işe giriş için sağlık raporu ile ilgili aramalar
işe giriş için sağlık raporu nereden alınır
işe giriş için sağlık raporu örneği
işe giriş için sağlık raporu veren hastaneler
işe giriş için sağlık raporu aile hekiminden alınır mı
işe giriş için sağlık raporu ücreti
işe giriş için sağlık raporu geçerlilik süresi
işe giriş için sağlık raporu aile hekimi
işe giriş için sağlık raporu formu
işe giriş için sağlık raporu
sağlık raporu,
işe giriş sağlık raporu,
çalışabilir sağlık raporu,
sağlık raporu nereden alınır,
işe giriş sağlık raporu nereden alınır,
işe giriş sağlık raporu formu
işe giriş sağlık raporu nereden alınır
işe giriş sağlık raporu örneği
işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesi
işe giriş sağlık raporu ücreti
işe giriş sağlık raporu ek 2
işe giriş sağlık raporu aile hekimi
işe giriş sağlık raporu ücretini kim öder
işe giriş sağlık raporu neleri kapsar
işe giriş için sağlık raporu Ankara
işe giriş sağlık raporu Ankara
işe giriş sağlık raporu