Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru
Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti
MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.
(2) İşyerinin, İSG-Katip sistemine kayıtlı onaylanmış ve devam eden bir sözleşmesinin olması şarttır.
(3) Destekten ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri yararlanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde;
a) Aynı işverenin/alt işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren/alt işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilir.
e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
2
Başvuru
MADDE 5 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinden herhangi birine dilekçe ile başvurulur.
(2) Söz konusu destekten, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla başvuruda bulunulan aydan başlanılarak yararlanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar
İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti
MADDE 6 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerine yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla % 1,4 ve %1,6’sıdır
(3) 30 günden az çalışan sigortalılar için verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin miktarı, 2 inci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
(4) İşverenden iş alan alt işverenlerin bulunması halinde, gerekli şartları taşıması kaydıyla, asıl işverene ve alt işverene bu maddede belirtilen esaslara göre müstakilen ödeme yapılır.
Desteğin ödenme şekli
MADDE 7 – (1) Kapsama giren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması kaydıyla, Ocak ila Haziran aylarına ilişkin destek tutarları aynı yılın Ağustos ayı içinde, Temmuz ila Aralık aylarına ilişkin ödenecek destek tutarları takip eden yılın Şubat ayı içinde ödenir.
(2) Ödemenin yapılacağı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunması halinde, destek tutarları Kuruma olan borçlara mahsup edilir, varsa artan kısım işverenlere ödenir.
Destek hizmetinin alınacağı kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Müeyyideler
Yükümlülükler
MADDE 9 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
Müeyyideler
MADDE 10 – (1) Denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve
3
belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenlere, kayıt dışı sigortalı çalıştırdıkları aydan başlanılarak yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
(2) Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
(3) Birden fazla işyeri bulunan işverenlerce kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı işçi çalıştırdıkları aydan başlanılarak yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
15 Ekim 2013
549 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1