Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır

Anasayfa » İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır
İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinden alınır.

İşe giriş sağlık raporu için sağlık merkezimize şahsen başvurulması gerekmektedir. İşe giriş sağlık raporu için Akciğer Grafisi, Odyometri (İşitme Testi), Hemogram (Tam Kan), Solunum Fonksiyon Testleri, diğer Kan ve İdrar tetkikleri merkezimizde yapılmaktadır. Tüm tahlil ve tetkik sonuçlarıyla birlikte işe giriş sağlık raporu teslim edilmektedir.

İşe giriş sağlık raporu için ayrıntılı bilgi almak için bizi 0(312)213 13 50 numaralı telefondan arayınız…

İşe girişte kişilerden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh sağlık raporu, kan grubu kartı gibi birçok evraklar istenmektedir. Bu evraklar arasında “İşe Giriş Sağlık Raporu” tam bir karışıklık içindedir. İşe Giriş Sağlık Raporu nereden alınır? İşe giriş sağlık raporunu kim verir? İşe giriş sağlık raporu aile hekimi verebilir mi? İşe giriş için sağlık raporu alınacak merkezler neresidir? İşe giriş sağlık raporu nasıl alınacak? İşe giriş sağlık raporu ücreti nedir? İşe giriş sağlık raporu ücretini kim öder? Gibi birçok soru karışıklık içinde yer almaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu;

İşe giriş sağlık raporunu işe girişte, hazırlanması gereken ve özlük dosyasında bulunması lazım olan herhangi sıradan evrak gibi görmek bizi yanlışlığa sevk eder. İşe giriş sağlık raporu aynı zamanda çalışan işin tehlike derecesine göre süreleri değişmekle beraber, periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince de tekrarlanan bir sağlık raporudur. Burada unutulmaması gereken önemli husus, ilk işe girişte alınan işe giriş sağlık raporu, kişinin işe uygunluğunu belirleyecek ve kişi işe başladıktan sonrasında da verilen periyodik sağlık raporunun, ilk işe giriş sağlık raporuna göre kıyaslama yapılacağı, baz sağlık raporu olacağıdır.

Periyodik Sağlık Raporu;

İş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yeni işe başlayacaklar ve çalışmaya devam edenler için kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda alınması ve verilmesi mecburidir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporunun hangi hallerde alınması ve periyodik verilmesini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesinde açıklamıştır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu

İşverenler işçilerine; “İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.” şeklinde belirtmiştir.
İşe Giriş Sağlık Raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” olarak 2 sayfalık form şeklinde önümüze çıkmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu için “İşe Giriş Periyodik Muayene Formu” nasıl doldurulur. İşe giriş periyodik muayene formu örneği, İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu içerisinde hangi bilgiler yer alır? sorularının cevabı;

Bu “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu”nda İşyeriyle ilgili İşyerinin ünvanı, SGK sicil no, adres gibi bilgiler yer almakta. İşçi için işçinin adı soyadı, TC no, doğum tarihi, adres gibi kişisel bilgilerin yanında fotograf ve “İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.” Şeklinde beyan kutusu ve kutunun içerisine kendi adını ve soyadını yazarak imzalayacağı yer bulunmaktadır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun diğer kısmında “Tıbbi Anamnez şeklinde hazırlanmıştır. Örneğin, Hastanede yattınız mı? Ameliyat geçirdiniz mi? İş kazası geçirdiniz mi? Meslek Hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik ve muayeneye tabi tutuldunuz mu? Maluliyet aldınız mı? Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? Alkol alıyor musunuz? Gibi evet hayır ile cevaplanacak sorular yer almaktadır.

Tıbbi Anamnezden sonra gelen “Fizik Muayene Sonuçları” kısmıdır. Burada duyu organları, solunum, sindirim, kardiyovasküler sistem, Kas-iskelet sistemi vb. gibi fiziki muayene sonuçlarının değerlendirildiği bölümdür.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun son sayfasında, “Laboratuvar Bulguları” ve “Kanaat ve Sonuç” kısmı yer almaktadır. Burada en önemli kısım kanaat ve sonucu etkileyen ve işe uygunluğu konusunda veri alınacak yer laboratuvar bulgularıdır. Laboratuvar bulgularında işin niteliği ve meslek hastalığı risklerine karşı birtakım test ve tahliller yer almaktadır. Odyometri (işitme testi), Solunum Fonksiyon Testi, Kan ve İdrar testleri, Radyolojik analizler gibi laboratuvar bulgularıyla birlikte Kanaat ve Sonuç kısmı değerlendirilir. İşe Giriş Sağlık raporu çalışamaz veya çalışabilir ya da ileri tetkik sonuçlarına göre tekrar değerlendirilmeli olarak sonuçlanabilir. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılabilir, verilen kararlar kesindir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu işyeri hekiminden alınır. Ancak, laboratuvar tahlilleri Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarlardan yapılarak İş başvurusu yapılan işyerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP” siteminde kayıtlı işyeri hekiminden alınır.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”
Benzer şekilde, 6552’nin 16. maddesi ile de;
“MADDE 16- 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ‘işyeri hekimi ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde’ ibaresi; bendin sonuna ‘Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler’ cümlesi eklenmiştir.

Özel Hastanelerden alınan işe giriş sağlık raporların geçerliliği;

Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır.  Özel hastaneler tarafından işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması yasal değildir.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Gece çalışabilir sağlık raporu için gece çalışma süresinin saat aralığını mevzuata göre irdelemek gerekir.  Gece çalışma saati en geç saat 20.00’den başlamak kaydıyla en erken sabah saat 06.00’ya kadar en fazla 11 saat süren saat aralığıdır.

Normal çalışma süresinin yarısından çoğu saat 20:00 ile 06:00 gece dönemine rast gelmesi gece çalışması olarak sayılır. Gece çalışmasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili bazı Yönetmelikler, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. işveren, gece döneminde çalışacak işçileri gece vardiyasında ya da potasında çalıştırmadan önce sağlık bakımından gece çalışmasına uygun olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar.  İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere göre “4857 sayılı İş Kanunu m. 76 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.30” çıkarılan Yönetmeliklerin hükümlerinde “gece çalışmasına uygunluk raporu” düzenlemesi yapılmıştır.

Gece çalışabilir sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının mevzuatında herhangi bir rapor örneği bulunmamaktadır. Gece çalışabilir sağlık raporu hakkında bir çok sorunun net cevabı mevzuatta tam olarak yer almamaktadır. “Gece çalışabilir sağlık raporu nasıl alınır? Gece çalışabilir raporu nasıl verilir, Gece çalışabilir raporu nasıl alınır, Gece çalışabilir raporu nereden alınır, Gece çalışabilir raporu örneği, Gece vardiyasında çalışabilir raporu, Gece çalışması sağlık raporu örneği, Gece çalışabilir raporu, Gece çalışabilir raporu ile ilgili aramalar, Gece vardiyası sağlık raporu”

Ancak işyeri hekimleri işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramasında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacaklar için ek laboratuvar tetkikleri isteyerek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna  “Gece Çalışabilir“ibaresini de yazarak sağlık raporunu verir. Verilen bu işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporu aynı zamanda Gece çalışabilir sağlık raporununda yerine geçer. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi mevzuatta Gece çalışabilir sağlık raporu için düzenlenmiş bir rapor formu bulunmamaktadır.

Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu

Yüksekte Çalışabilir Raporu

Yüksekte Çalışma tanım olarak incelendiğinde ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte Çalışma Bakanlığı mevzuatında 5 Ekim 2013  tarihli 28786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK – 4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları kısmında tanım yapılmıştır. “A” bendinin 1. Kısmında “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Farklı ülkelerde yüksekte çalışma alt sınırı, Amerika’da 1,2 metre, Avrupa’da 1.8 metre olarak yer almaktadır. Yüksekte çalışma yapılırken gerçekleşen iş kazalarının 3-4 metreyi geçmesi durumunda % 85’inin ölümle sonuçlandığı istatistiklere yansımıştır.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksekte çalışacakların sağlık yönünden uygunluğunu ve bir kusur olmadığını gösterir sağlık raporudur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda her ne kadar yüksekte çalışma raporu ifadesi yer alsa da mevzuatlarda Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu veya Yüksekte Çalışabilir Raporu şekli bir formu veya örnek bir raporu yer almamaktadır. Yüksekte çalışabilir raporunun örneği ve formu mevzuatlarda olmadığı için, işyeri hekimlerince yüksekte çalışacak kişilerden ek olarak özel laboratuvar tahlilleri ile konsültasyonlar ister. Tahlil laboratuvar sonucuna göre işyeri hekimi kendi kanaatini kullanarak, işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporuna “yüksekte çalışabilir” ibaresini yazar. İşe giriş Sağlık raporu veya periyodik sağlık raporunda Yüksekte Çalışabilir ifadesinin yer alması bakanlık denetimlerinde de yeterli görülmektedir.

Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu İçin Hangi Tahliller İstenir?

Yüksekte çalışma sağlık raporu verilirken hangi tetkik ve laboratuvar tahlillerin yapılacağı Çalışma Bakanlığı mevzuatında belirtilmemiştir. Yüksekte çalışma konusunda Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere 16 Haziran 2011 ve 20065 sayılı Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usûl ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlamıştır. Bu yönergenin EK  4-B İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Listesinde; “Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu  (C’CG testi, nöropsikolojik test bataryası, tam kan, AKŞ, tarama odyogramı tetkikleri ile göz, dahiliye, nöroloji, KBB, ortopedi, psikiyatri konsültasyonları  sonucu düzenlenen rapor)” şeklinde yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığının bu yönergesinde Yüksekte Çalışmaya Uygunluk Raporu Formu ve  örneği yine bulunmamaktadır. Yüksekte çalışabilir ibaresinin kullanıldığı işe giriş sağlık raporları veya periyodik sağlık raporlarında yönergede belirtilen test ve tahlillerin kanunen bir bağlayıcılığı görülmemektedir.

Buradan anlaşılacağı gibi yüksekte çalışma sağlık raporu için özel bir rapor mevzuatta bulunmamaktadır. İşe giriş ve periyodik muayene formunda “yüksekte çalışabilir” ifadesinin işyeri hekimince kullanılması şuan için yeterli kabul edilmektedir. İşyeri hekimleri yüksekte çalışabilir ifadesini kullanabilmesi için isteyecekleri tetkik ve laboratuvar tahlilleri için en çok istenen tahlil ve tetkikler aşağıda yer almaktadır.

 

 1. C’CG testi
 2. Nöropsikolojik test bataryası
 3. EKG
 4. Kreatinin
 5. Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 6. AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
 7. Tam İdrar Tahlili
 8. Odiyometri (İşitme Testi)
 9. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 10. Göz Muayenesi
 11. Akciğer Grafisi
 12. Dahiliye, Nöroloji, KBB, Ortopedi, Göz Doktoru, Psikiyatri konsültasyonları (İşyeri hekiminin gerek görmesi durumunda)

 

Kimler Yüksekte Çalışamaz?

 1. Kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler,
 2. Kronik hastalığı bulunanlar; dolaşım sistemi hastalıkları (Hiper Tansiyon, hipotansiyon, arterioskleroz, kalp ritim bozukluğu. Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü), böbrek hastalıkları, nörolojik hastalıklar (epilepsi),psikiyatrik hastalıklar.
 3. Baş ve boyun travması geçirmiş kişiler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo semptomu olanlar.
 4. Yükseklik korkusu (akrofobi) olanlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

işe giriş için sağlık raporu ile ilgili aramalar, işe giriş için sağlık raporu nereden alınır, işe giriş için sağlık raporu örneği, işe giriş için sağlık raporu veren hastaneler, işe giriş için sağlık raporu aile hekiminden alınır mı, işe giriş için sağlık raporu ücreti, işe giriş için sağlık raporu geçerlilik süresi, işe giriş için sağlık raporu aile hekimi, işe giriş için sağlık raporu formu

 

Yüksekte çalışabilir raporu

Yüksekte çalışma yönetmeliği

Yüksekte çalışabilir formu

Yüksekte çalışabilir raporu örneği

Yüksekte çalışabilir raporu nereden alınır

Yüksekte çalışma raporunu kim verebilir

Yüksekte çalışabilir belgesi

Yüksekte çalışma sağlık raporu

Kimler yüksekte çalışamaz

işe giriş için sağlık raporu
işe giriş için sağlık raporu nereden alınır
işe giriş için sağlık raporu örneği
işe giriş için sağlık raporu veren hastaneler
işe giriş için sağlık raporu aile hekiminden alınır mı
işe giriş için sağlık raporu ücreti
işe giriş için sağlık raporu geçerlilik süresi
işe giriş için sağlık raporu aile hekimi
işe giriş için sağlık raporu formu