Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Gezici Sağlık Hizmetleri

Gezici Sağlık Hizmetleri

gezici isg hizmetleri

 

 

 

Gezici Mobil Sağlık Hizmetleri

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Sağlık Bakanlığından yetkili Mobil Sağlık Araçlarıyla hizmet vermektedir. Akciğer Grafisi çekimlerinde kullanılan Mobil Sağlık Aracı Gezici İSG genelgesindeki standartlara göre dizayn edilerek yetkilendirilmiştir. Ayrıca Akciğer Grafilerinin Pnömokonyoz yönünden değerlendirildiği göz önünde tutularak çekim mesafesi İLO standartlarına göre hazırlanmıştır. Odyometri Testi için kullanılan Mobil Sağlık Aracının ses izolasyonu, yüksek dansiteli özel bir çok malzeme kullanılarak sağlanmıştır. 

Mobil Sağlık Taraması için 0(312) 213 13 50 dahili 114 arayarak bizden teklif alabilirsiniz. Mobil Sağlık Hizmetleri için teklif departmanımız sizlere talepleriniz karşısında yazılı olarak mail yoluyla teklifinizi ulaştıracaktır.

Mobil Sağlık Taraması ile ilgili yasal mevzuatlar ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır. 

MOBİL SAĞLIK TARAMASI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklı karşılaştıkları risklerden kaynaklı işverence sağlık gözetiminden geçirilmeleri gerekmektedir. Bu sağlık gözetimi, işyeri hekimlerince çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal risk etmenlerine bağlı olarak bazı laboratuvar tetkiklerin yaptırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

İşe giriş ve periyodik muayenelerde işyeri hekiminin işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporu verirken doğru kanaat oluşturabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yaptırılması gereken sağlık tetkikleri;1. Biyolojik analizler ( Kan- İdrar), 2. Radyolojik analizler, 3. Fizyolojik analizler (Odyometre – SFT), 3.Psikolojik testler, Diğer olarak belirlenmiştir.

Gezici Röntgen Sağlık Aracı

Çalışma Bakanlığının bu laboratuvar tetkiklerinin yapmaya kimin yetkili olduğu , nerede ve nasıl yapılabileceği, yapılan periyodik sağlık tetkiklerinin denetimlerde kabul görüp görmeyeceği konusunda bir mevzuatı bulunmamaktadır. Konuyu Sağlık Bakanlığına sevk etmiş, ancak Sağlık Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği açısından işçi sağlığı taramaları için; mobil sağlık hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri, gezici isg hizmetleri sağlık tetkiklerini yapmakla ilgili  yetkilendirmenin yapılabilmesi için herhangi bir yönetmeliklerinin bulunmadığını, olmayan bir yönetmelik veya mevzuat içinde gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ya da mobil sağlık hizmetleri konusunda yetkilendirmenin mümkün olmayacağını belirterek müracaat dahi almamıştır. Sağlık Bakanlığı gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ya da mobil sağlık hizmetleri yerine, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik gereği yetki almış özel kurum veya kuruluşlardan yerinde hizmet alınması yönünde görüş bildirmiş ve yayımlamıştır.

Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB ) ve işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin (İSGB) Sağlık Bakanlığınca herhangi bir yetki ve ruhsatlandırılmasının bulunmadığını, OSGB ve İSGB tarafından yapılan PA Akciğer Grafi, Odyometri (İşitme Testi), Solunum Fonksiyon Testleri ile Kan ve İdrar tetkiklerinin yasal olmadığını belirtmiştir.

Gezici Odyometri Sağlık Aracı İzin Belgesi

Çalışma Bakanlığı da Sağlık Bakanlığının bu yönde aldığı kararı OSGB lerde bulunan mobil sağlık araçları hakkında isg katip duyurusu olarak “12.08.2014 Gezici Sağlık Araçları Hakkında Sağlık Bakanlığı’nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmünce cezalandırılacağı” yönünde gerekli bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında kalan bu durum periyodik sağlık taramalarında mobil sağlık araçlarının veya gezici sağlık hizmetlerinin yada gezici isg hizmetlerinden faydalanamayan işverenleri zor durumda bırakmıştır.  Gezici sağlık araçlarının imkanlarından yoksun kalan işverenler çalışanların sağlık taramalarında iş gücü ve iş günü kaybına uğrayarak üretimin azalmasıyla zarara uğramaya başlamışlardır.

Bütün bu olumsuzluklar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.04.2016 tarihinde hazırlanan 54567092 sayılı Genelge ile, Gezici İSG Hizmetleri konusunda açıklık getirmiştir.

Sağlık Bakanlığının Gezici İSG hizmetleri Genelgesinde yer alan en dikkat çekici konular;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerde, çalışma ortamındaki risklerden kaynaklı meslek hastalığı ve maruziyet hakkında laboratuvar tetkiklerinin yapılması zorunluluğu bulunduğunu, istenen laboratuvar tetkikleri; 05.11.2013 tarihli ve 2882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği ve işyeri hekimlerinin gerek gördüğü işyerlerinde PA Akciğer Grafisi,  endüstriyel tarama işitme testi (Odyometri), Solunum Fonksiyon Testleri (SFT), maruz kalınan kimyasal risklere istinaden laboratuvar tetkikleri  ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri  yer aldığı belirtilmiştir.

Bu genelge ile; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasının kanuni zorunluluk olduğu vurgulanarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. maddesinde yer alan sağlık gözetimi kısmına atıfta bulunarak, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “sağlık gözetimi” 15. maddesi gereği “işverenler, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.” ifadesiyle işyeri hekimleri, çalışanların sağlık muayeneleri yapılırken meslek hastalığı ve maruziyet hakkında kanaat oluşturabilmesi ve çalışma ortamındaki risklerin çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkilerin gözlenmesi amacıyla biyolojik, fizyolojik ve kimyasal ölçüm ve analizlerin yapılması ile mümkün olacağı” genelgede vurgulanmıştır.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesinde, Ülkemiz, iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesinde temel iş sağlığı hizmetlerinin işyerinde verilmesi yönünde tavsiye edildiği, İşyeri ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşulları değerlendirilerek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içinde işyerinde verilmesi; kolay, erişebilir, etkili hızlı, ve verimli iş sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi adına önem arz ettiği yer almaktadır. İş sağlığı gözetimlerinin işyeri dışında verilmesi iş gücü, iş günü, üretim ve iş verimi kayıplarına neden olduğuna dikkat çekilmiştir. Özellikle kimyasal maddelere maruziyetlere ilişkin bazı laboratuvar tetkikleri için numunelerin mesainin başlangıcında, ortasında ya da bitiminde alınması gibi bilimsel zorunlulukların olduğu vurgulanmıştır. Açıklanan nedenler iş sağlığı hizmetleri kapsamındaki sağlık gözetimine esas tetkiklerin gezici İSG araçları ile sunulmasını gerektirdiği aynı genelgede ifade edilmiştir.

İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimine ilişkin sorumluluk işverene ait olup, işveren tarafından bu sorumluluğun yerine getirilmesi sağlık gözetiminin zamanında ve düzenli yapılması ve ancak tetkiklerin işyeri ortamında yaptırılması ile mümkün olabileceği genelgede yer almıştır.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi A) Genel Esaslar 1. bendinde İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG Hizmetleri; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İSG Hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler bu hizmeti SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE SUNABİLİRLER. Gezici İSG araçları başka kurum/kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

2. bendinde, Gezici İSG aracı, yukarıda belirtilen yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar bünyesinde iş sağlığı hizmetlerinde tetkik ve numune taşıma amaçlı kullanılır. Gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri 09/10/2013 tarihli ve 2879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümleri uyarınca SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ TIBBİ LABORATUVARLARDA YAPILABİLİR.  ifadeleri yer almaktadır.

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Sağlık Bakanlığından Gezici İSG Hizmeleri konusunda, Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2008 Cuma günü 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel SAĞLIK Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında Radyoloji Laboratuvar Ruhsatına ve 09/10/2013 tarihli ve 2879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında Mikrobiyoloji Ruhsatlarına sahiptir. Gezici İSG hizmetlerin sunulmasında yer alan gezici mobil sağlık araçlarımız Türkiye Atom Enerji Kurumundan (TAEK) Lisan Belgelidir.

Gezici İSG hizmetleri sunulurken, gezici röntgen araçlarının TAEK Lisans Belgesinin bulunması tek başına yeterli değildir. Mobil sağlık araçlarında röntgen filmi çekecek ve gezici sağlık hizmeti verecek kurum veya kuruluşların Sağlık Bakanlığından Radyoloji Laboratuvar Ruhsatına sahip olmalıdır. Röntgen filmlerini (PA Akciğer Grafisi) okuyacak radyoloji uzmanının, ruhsatı verilen radyoloji laboratuvarında Sağlık Bakanlığınca verilen Çalışma İzin Belgesi olması zorunludur. Çalışma izin belgesi olmayan radyoloji uzmanları tarafından okunan ve imzalanan röntgen filmleri yasal değildir.

Röntgen filmleri (Akciğer Grafileri) sonuçlarının yasal geçerliliği oması için,  radyoloji ruhsatı olan laboratuvarın antetli kağıdına ve o ruhsatta çalışma izin belgesi olan radyoloji uzmanının imza ve kaşe bilgilerinin yer alması şarttır. Dışarıdan herhangi bir radyoloji uzmanı tarafından imzalan röntgen sonuçlarının yasal geçerliliği yoktur. Bu durum işvereni hem Çalışma Bakanlığı denetimlerinde hem mahkemeye intikal eden hallerde aleyhinde kullanılmakta ve işvereni zor durumda bırakmaktadır.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi 8. madde de,” basit laboratuvar tetkikleri ile direk röntgen grafisi, endüstriyel tarama işitme testleri, solunum fonksiyon testleri ve biyolojik numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma işlemleri işyeri hekimlerinin sorumluluğunda ilgili meslek mensupları tarafından yapılır ve işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. işyeri hekimi tarafından işe giriş ve periyodik muayene formuna değerlendirme sonucu yazılır ancak raporlama yapamaz.” ifadesi yer almaktadır.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesinde, gezici İSG aracının standartlarında; gezici sağlık aracının hangi modellerden olabileceği, özellikleri araç yaşı gibi özelliklerin yanında mobil sağlık aracının yükseklik ve uzunluk, genişlik ölçüleri de yer almaktadır.

Gezici Sağlık Aracı Standartı

Gezici İSG sağlık hizmetlerinde kullanılacak Gezici İSG Araçlarının özellikleri ve standartları hakkında bilgiler Gezici İSG Hizmetleri Genelgesinin B) bendinin 2. Maddesinde geçmektedir.

2) Aracın kabini aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

a) Uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari tabloda belirtilen ölçülerde olmalıdır. Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel araç üreticisinin orijinal dış ölçüleri muhafaza edilecektir.

Gezici İSG aracı asgari kabin ölçüleri
 
Genişlik 140 cm
Uzunluk 290 cm
Yükseklik 175 cm (Röntgen aracı bu yükseklik 185 cm.’dir)

b) kabinde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır.

c) İşitme testinin yapılacağı aracın kabininde bulunan sessiz kabinde ayrıca aydınlatma ve havalandırma olmalıdır.

Aynı gezici İSG aracında solunum fonksiyon testi ve endüstriyel tarama işitme testi yapılabilir. Ancak gezici İSG aracında işitme taraması yapılırken içeride başka bir işlem yapılamaz. Röntgen çekimi amacıyla kullanılacak gezici İSG aracı başka bir amaçla kullanılıamaz.

3) Gezici İSG aracı en fazla 15 yaşında olmalıdır.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesinde, gezici İSG araçları ile verilebilecek hizmetleri de “C” bendinde belirlemiştir.

C) Gezici İSG araçları ile verilebilecek hizmetler

Gezici İSG araçları ile anlaşmalı işyerlerinde aşağıdaki hizmetler verilebilir:

  1. 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde ve işyeri hekiminin PA akciğer radyografi çekimi yapılması gerek gördüğü işyerlerinde PA akciğer grafi çekim hizmetleri,
  2. Endüstriyel tarama işitme testi,
  3. Basit solunum fonksiyon testleri,
  4. Temel/basit laboratuvar tetkikleri ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri için numune alma hizmetleri.

 

Mobil sağlık taraması

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve mobil sağlık taraması konusunda yetkilendirilmiş gezici İSG araçlarıyla hizmet vermektedir. Mobil sağlık taraması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız…

11 Mayıs 2016
2.579 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

  1. Hamdi Tuğra dedi ki:

    kayseride 2 farklı işyeri için mevcut yukarıda şartları sağlayacak şekilde 40 çalışan bu hizmeti verebilirimisiniz. (bireysel işyeri hekimiyim) kayseriye hizmet vermiyorsanız. verebilecek yukarıdaki şartları sağlayan dost firmadayada yönlendirebilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?