Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Anasayfa » 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 SAYILI İSG KANUNU’NDAKI İDARI PARA CEZALARI

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Kanun Maddesinde Sözü   Edilen Fiil

2012

Miktar

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme   Oranı % 7,8)

Açıklamalar

MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü

26/1-a

4/1-aİş   sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak,   gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen   şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için   çalışmalar yapmamak.

2.000

2.156

Türk   Lirası / her yükümlülük için

26/1-a

4/1-bİşyerinde   alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve   uygunsuzlukları gidermemek.

2.000

2.156

Türk   Lirası / her yükümlülük için
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-a İş   güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.000

5.390

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a İşyeri   hekimi çalıştırmamak.

5.000

5.390

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a Diğer   sağlık personeli çalıştırmamak.

2.500

2.695

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-b

6/1-b İSG   hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve   kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân   sağlamamak.

1.500

1.617

Türk   Lirası

26/1-b

6/1-c İSG   hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.500

1.617

Türk   Lirası

26/1-b

6/1-ç Görevlendirdikleri   kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve   güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen   tedbirleri yerine getirmemek.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her tedbir için

26/1-b

6/1-d Görevlendirilen   kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve   bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.500

1.617

Türk   Lirası
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

26/1-c

8/1 İş   güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.500

1.617

Türk   Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

26/1-c

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini   kurmamak.

1.500

1.617

Türk   Lirası
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç

10/1 Risk   değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.000

3.234

Türk   Lirası

4.500

4.851

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-ç

10/4 Risklerin   belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları   yapmamak.

1.500

1.617

Türk   Lirası
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk   yardım

26/1-d

Acil   durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum   planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç   sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak   düzenlemeyi yapmamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her yükümlülük için

1.000

1.078

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 12 – Tahliye

26/1-d

Ciddi   ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere   gitmelerini sağlamamak.Zorunluluk   olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki   çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.Müdahalede   bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her yükümlülük için

1.000

1.078

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve   bildirimi

26/1-e

14/1 İş   kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve   iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.500

1.617

Türk   Lirası / her yükümlülük için

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş   günü içinde SGK’ya bildirmemek.

2.000

2.156

Türk   Lirası

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş   kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç   10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.

2.000

2.156

Türk   Lirası
MADDE 15 – Sağlık gözetimi

26/1-f

15/1 Çalışanlara   sağlık gözetimi yaptırmamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her çalışan için

26/1-f

15/2 Tehlikeli   ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık   raporu almamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her çalışan için
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

Çalışanları   bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her çalışan için
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

Çalışanlara   eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her çalışan için
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve   katılımlarının sağlanması

26/1-h

Çalışanların   görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin   değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan   temsilcileri görevlendirmemek.

1.000

1.078

Türk   Lirası

26/1-ı

20/3 İşveren   tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını   isteme hakkını ihlal etmek.

1.500

1.617

Türk   Lirası

26/1-ı

20/4 Çalışan   temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli   imkanları sağlamamak.

1.000

1.078

Türk   Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

26/1-i

İş   sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde   uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.

2.000

2.156

Türk   Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

26/1-j

23/2 Yönetim   tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki   koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

5.000

5.390

Türk   Lirası
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük   ve sorumluluğu

. 26/1-k

24/2 Ölçüm,   inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları   ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına   engel olmak.

5.000

5.390

Türk   Lirası
MADDE 25 – İşin durdurulması

26/1-l

İşyerinin   bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan   işe devam ettirmek.

10.000

10.780

Türk   Lirası

26/1-l

25/6 İşin   durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya   uygun başka iş vermemek.

1.000

1.078

Türk   Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.000

1.078

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika   belgesi

26/1-m

Büyük   kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

50.000

53.900

Türk   Lirası
Güvenlik   raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

80.000

86.240

Türk   Lirası
İşletilmesine   Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

80.000

86.240

Türk   Lirası
Durdurulan   işyerinde faaliyete devam etmek.

80.000

86.240

Türk   Lirası
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli   yönetmelikler

26/1-n

30   uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

1.000

1.078

Türk   Lirası / her hüküm için

1.000

1.078

Türk   Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)